Devolució sobre Fiances

A quines adreces de correu electrònic puc adreçar-me per a fer consultes relacionades amb la fiança arrendatícia?

fianzastelematicas@gva.es per als depòsits i devolucions telemàtiques
fianarren@gva.es per a les consultes de la resta de fiances 

Com justifique el depòsit de la fiança d'un habitatge llogat davant de l'AEAT?

Amb el model 806 o 816 justificant del depòsit de la fiança. En cas d'haver-lo extraviat, podrà presentar una sol·licitud de certificació del depòsit de la Caixa de Depòsits de la Generalitat, en fianarren@gva.es 
 
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'adjuntar en tots els casos, i sense excepció, el contracte de lloguer, el DNI de la persona sol·licitant i el requeriment enviat per l'AEAT.
 
 

Com pot reclamar la persona arrendatària la fiança retinguda per la persona arrendadora sense causa legal?

En el cas que la persona arrendadora no retorne la fiança, la persona arrendatària podrà acudir a la via judicial. El procediment és el judici verbal, ja que l'article 249.1.6a LEC, reformat pel RDL 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents matèria de lloguer i habitatge, estableix que es decidiran en el judici verbal les demandes que versen sobre assumptes relatius a arrendaments urbans en els quals siga possible fer una valoració de la quantia de l'objecte del procediment.
 
En aquest procediment no s'exigeix la intervenció d'advocat ni procurador, llevat que la quantia reclamada excedisca els 2.000 euros i, en aquest, cas és preceptiva la intervenció d'aquests professionals.
 
 

Com recupere una fiança depositada en la Cambra de la Propietat Urbana per mitjà de Paper Fiança?

Haurà de sol·licitar-ne la devolució davant de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través del correu electrònic fianarren@gva.es, on li donaran instruccions.
 
Els originals del Paper Fiança o bé el justificant original per absència de Paper Fiança entregat per la Cambra de la Propietat Urbana, serà imprescindible per a efectuar la devolució.
 

Com recupere una fiança depositada?

Haurà de sol·licitar-ne la devolució mitjançant el procediment telemàtic, si la fiança va ser depositada telemàticament amb un model 816 o 817 per a l'actualització de la fiança.
 
Podrà optar per recuperar la fiança, bé telemàticament o bé presencialment en el banc on va ser depositada, quan va utilitzar per a depositar-la un model 806 o 807 per a l'actualització de la fiança.
 

De quin termini disposa l'arrendador per a retornar la fiança la persona arrendadora?

D'un mes des de la data de lliurament de claus (art. 36.4 de la Llei d'arrendaments urbans).

En quin termini es retornarà el depòsit de fiança?

En la devolució telemàtica, una vegada finalitzat el contracte, es retornarà la fiança en el termini d'un mes des de la data de la sol·licitud de la devolució (sempre que aquesta siga correcta).
 
En la devolució presencial, l'entitat bancària on es va depositar la fiança la retornarà en el moment en què es presente la documentació necessària per a sol·licitar-ne la devolució, que serà l'original de la persona arrendadora del model 806 o 807 per a l'actualització de la fiança, i el document que justifique la finalització del contracte.
 
 

He de recuperar una fiança, però el titular ha mort...

L'actual titular de l'immoble arrendat haurà d'aportar el document públic que acredite la titularitat de la persona arrendadora per a recuperar la fiança.

Què pot fer la persona arrendadora per a recuperar la fiança depositada, si ha perdut el resguard del depòsit de fiança?

En aquest cas, haurà de sol·licitar la devolució telemàtica de la fiança. No haurà d'aportar cap documentació, només emplenar la sol·licitud de devolució. En cas de desconéixer el número del 806 o 807 per a l'actualització de la fiança, haurà de contactar amb fianzastelematicas@gva.es i sol·licitar el número de la seua fiança i aportar el contracte d'arrendament per a comprovar-ho.

Qui pot sol·licitar la devolució de la fiança?

La persona arrendadora o propietària de l'immoble o el seu representant, si està inscrit en el registre de representants, podrà sol·licitar la devolució de la fiança ingressada, a partir del moment en què el contracte de lloguer s'haja extingit.

Si durant la vigència del contracte hi ha un canvi de titularitat de l'immoble, quina és la documentació que ha d'aportar la nova propietat, per a sol·licitar-ne la devolució?

Tant en la devolució telemàtica com en la presencial, ha d'aportar la Nota Simple del Registre de la Propietat on conste la nova persona titular, o la còpia de l'escriptura de compravenda que acredita la titularitat de l'immoble, així com el seu DNI, CIF o NIE.