Visualització de contingut web

Protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA

C. Gregorio Gea, 14

46009 València

DELEGAT/ ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

En tot cas, les persones interesades podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic (dpd@gva.es / dpdsectorpublico@gva.es) o de l'adreça postal:

Presidència de la Generalitat.

Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat.

Passeig de l'Albereda, 16

46010, València.

DRETS DE LES PERSONES INTERESADES Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició dels tractaments i del fet de no ser objete de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals, registrades en aquest organisme.
EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Oficina de Qualitat i Estadístiques Tributàries de l'ATV. Haurà d'especificar quins d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si s´oposa a la consulta o al fet que es recapte les dades d´identitat del sol·licitant o, si escau, del representant, ha d'aportar la  documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:

Exercici dels drets relacionats amb les seues dades personals per part de l'Agència Tributària Valenciana (ATV).

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades de caràcter personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

 1. DIRECCIÓ GENERAL
  1. SERVEI DE RÈGIM JURÍDIC
   1. GESTIÓ DELS PROCEDIMENTS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
 2. SUBDIRECCIÓ GENERAL
  1. OFICINA DE QUALITAT I ESTADÍSTIQUES TRIBUTÀRIES
   1. ATENCIÓ DRET ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA
   2. QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS
  2. EQUIP DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
   1. AGENDA DE CONTACTES INSTITUCIONALS
 3. SECRETARIA GENERAL
  1. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA
  2. GESTIÓ DE CONTRACTACIÓ I ASSUMPTES GENERALS
  3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
  4. REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA
 4. DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA TRIBUTÀRIA
  1. GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA TRIBUTÀRIA
  2. ATENCIÓ DRETS EN PROTECCIÓ DE DADES
  3. NOTIFICACIONS BRETXES DE SEGURETAT EN PROTECCIÓ DE DADES
 5. DEPARTAMENT DE GESTIÓ
  1. ATENCIÓ DE SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TRIBUTÀRIA
  2. VERIFICACIÓ I CONTROL TRIBUTARI
  3. PROCEDIMENT SANCIONADOR EN L'ÀMBIT DEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ
  4. XATBOT / ASISTENT VIRTUAL DEL PORTAL WEB DE L'ATV
 6. DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ
  1. RECAPTACIÓ EXECUTIVA
  2. SEGUIMENT I CONTROL D'INGRESSOS
  3. PROCESSOS CONCURSALS
 7. DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ
  1. GESTIÓ DELS PLANS D'INSPECCIÓ
  2. INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
  3. DENÚNCIA PÚBLICA
  4. PROCEDIMENT SANCIONADOR EN L'ÀMBIT DEL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ