Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Visualització de contingut web

Operacions societàries

La modalitat "Operacions Societàries" de l'Impost té per finalitat gravar un conjunt d'operacions, especialment les relacionades amb el capital social, realitzades per societats mercantils i altres entitats assimilades.

A continuació trobarà els principals aspectes de la tributació d'aquesta modalitat, sense perjudici que consulte en la legislació vigent aspectes més concrets. Recorde que per a conéixer si ha de presentar la seua autoliquidació en la Comunitat Valenciana, i en el seu cas, l'oficina competent, pot consultar les regles de delimitació territorial en aquest enllaç.

Operacions no subjectes

No estan subjectes a l'Impost:

 • Operacions de reestructuració: són les operacions de fusió, escissió, aportació d'actius i bescanvi de valors definides en la legislació de l'Impost de societats.

 • Trasllats de la seu d'adreça efectiva o domicili social de societats d'un Estat membre de la Unió Europea a un altre

 • Modificació de l'escriptura de constitució o dels estatuts d'una societat. En particular, el canvi d'objecte social, transformació o pròrroga del termini de duració d'una societat

 • Ampliació de capital que es realitze amb càrrec a la reserva constituïda exclusivament per prima d'emissió d'accions

Operacions subjectes

Són operacions societàries subjectes:

 • Constitució de societats

 • Augment o disminució de capital social

 • Dissolució de societats

 • Aportacions que efectuen els socis i que no suposen un augment del capital social

 • Trasllat a Espanya de la seu d'adreça efectiva o domicili social d'una societat quan ni una ni l'altra estan prèviament situades en un Estat membre de la Unió Europea

Estan exemptes de l'Impost les següents operacions:

 • Constitució de societats

 • Augment de capital

 • Aportacions que no suposen augment de capital social

 • Trasllat a Espanya de la seu d'adreça efectiva o domicili social

L'exempció implica que, malgrat nàixer l'obligació tributària, no existeix obligació de pagament. No obstant això, recorde que l'obligació de presentar autoliquidació persisteix, per la qual cosa haurà de complir amb aquesta, per ser la falta de presentació fet constitutiu d'una infracció tributària que pot ser sancionada prèvia instrucció del corresponent procediment. 

Meritació

Día en què es formalitza l'acte subjecte a gravamen. S'entén per tal, el dia en què s'atorga l'escriptura pública corresponent.
 
En cas que no siga necessària formalització en escriptura pública perquè no s'exigeix per la legislació mercantil o registral, s'entén que la meritació es produeix amb l'atorgament o formalització de l'acte, contracte o document que constitueix el fet imposable gravat. 

Subjecte passiu

Operació

Subjecte passiu

Constitució de societat

 

 


La societat

Ampliació de capital social

Trasllat de seu d'adreça efectiva o domicili social

Aportacions dels socis que no suposen augment de capital social

Constitució de contractes de comptes en participació

Soci gestor

Dissolució de societats

Socis, copropietaris, comuners o partícips, pels béns i drets rebuts
 
 
 
Tinga en compte que cadascun dels subjectes passius ha de presentar la seua autoliquidació

Reducció de capital social

Dissolució de contractes de comptes en participació

Subjecte partícip del negoci

 

Tinga en compte que, a l'efecte de l'Impost, s'equiparen a societats:

 • Persones jurídiques no societàries que perseguisquen fins lucratius
 • Contractes de comptes en participació
 • Copropietat de vaixells
 • Comunitat de béns, constituïda per actes "inter vivos" que realitze activitats empresarials, sense perjudici del que es disposa per la normativa de l'IRPF
 • Mateixa comunitat constituïda o originada per actes "mortis causa" quan continue en règim de *indivisión l'explotació del negoci del causant per termini superior a 3 anys. La liquidació es practicarà, per descomptat, sense perjudici del dret a la devolució que procedisca si la comunitat es dissol abans de transcórrer aquest termini.

Així mateix, recorde que les entitats que realitzen (a través de sucursals o establiments permanents), operacions del seu trànsit en territori espanyol i el domicili social del qual i seu d'adreça efectiva es troben en països no pertanyents a la Unió Europea o trobant-se en aquests no estigueren sotmeses a un gravamen anàleg a aquest Impost, vindran obligades a tributar, pels mateixos conceptes i en les mateixes condicions que les espanyoles, per la part de capital que destinen a aquestes operacions.

 

Base imposable

Operació

Base imposable

Constitució d'una societat que limita d'alguna manera a responsabilitat dels seus socis (S.A., S.L.)


 

Import nominal en què el capital social quede fixat inicialment o ampliat amb addició de les primes d'emissió, en el seu cas, exigides.

Ampliació de capital social d'una societat que limita d'alguna manera a responsabilitat dels seus socis (S.A., S.L.)

Constitució de la resta de societats

Valor net de l'aportació

 
 
 
És el valor dels béns i drets aportats minorat per les càrregues i despeses que foren deduïbles i pel valor dels deutes que queden a càrrec de la societat amb motiu de l'aportació.

Ampliació de capital de la resta de societats

Aportacions dels socis que no suposen un augment de capital social

 

 

Trasllats de seu d'adreça efectiva o de domicili social

Haver líquid que la societat, la seu d'adreça de la qual efectiva o domicili social es trasllada, tinga el dia en què s'adopte l'acord.
 
 
S'entén per haver líquid la diferència entre el valor de l'actiu real i el valor del passiu exigible

Constitució de comptes en participació

Base de la part del capital que s'ha convingut que el comerciant participe dels resultats de les operacions d'altres comerciants

Disminució de capital social i dissolució de societats

Valor dels béns i drets entregats als socis, sense deducció de despeses i deutes

 

Quota tributària

Serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu. Recorde l'existència d'operacions exemptes que, si bé es manté l'obligació de presentar l'autoliquidació en termini, no generen l'obligació de pagament de l'Impost.
 
Pot consultar els supòsits d'exempció en la pàgina principal de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Tipus de gravamen

El tipus de gravamen en aquesta modalitat és l'1%. 

Modelo d'autoliquidació

Model 600. Trobarà les instruccions i el model oficial en el bàner que té a la seua dreta.

Termini de presentació

Un mes des que es causa l'acte o contracte.