Visualització de contingut web

Què és l'ATV

L'Agència Tributària Valenciana (ATV) és l'organisme encarregat de l'aplicació dels tributs, l'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la funció revisora en via administrativa en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

Es configura com un organisme autònom, adscrit a la conselleria competent en matèria d'hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d'actuació en el desenvolupament de les funcions assumides, entre les quals es troben:

  • L'aplicació dels tributs estatals cedits, en els termes fixats en la legislació que regule la cessió; l'aplicació dels tributs propis de la Generalitat, en els termes establits en la legislació que els regule, i l'aplicació dels recàrrecs autonòmics que puga establir la Generalitat sobre els tributs estatals.
  • La lluita contra el frau i l'evasió fiscal en l'àmbit dels tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals li correspon
  • La recaptació en període executiu, i les compensacions i els ajornaments dels ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat
  • El desenvolupament de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs de competència de l'Agència.
  • El desenvolupament de campanyes informatives i divulgatives en matèria tributària, així com la informació i assistència a les persones contribuents, excepte la contestació a les consultes tributàries escrites a què es refereix l'article 88 de la Llei General Tributària.
  • La col·laboració i coordinació amb altres administracions tributàries.
  • Les funcions en matèria de planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació i tele-administració, en l'àmbit de l'aplicació dels tributs.

La missió principal de l'ATV és reforçar la capacitat de la Generalitat de gestionar les seues pròpies competències de manera autònoma, fomentar el compliment de les obligacions tributàries per part de la ciutadania, augmentar l'eficencia en la gestió tributària i combatre el frau fiscal per a garantir la igualtat d'oportunitats.