Notícies

« Ves enrere

Entra en vigor la nova bonificació de l'Impost sobre Successions i Donacions

Entra en vigor la nova bonificació de l'Impost sobre Successions i Donacions

El 23 de novembre es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la Llei 6/2023, de 22 de novembre, de la Generalitat de modificació de la Llei 13/1997, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, pel que fa a l'Impost sobre Successions i Donacions.
 
La modificació principal és la introducció d'una bonificació del 99% sobre la quota tributària, tant en la modalitat de successions com en la de donacions, que entra en vigor amb efectes retroactius des del 28 de maig de 2023, i s'aplicarà a parents directes, com són fills i altres descendents, pares i altres ascendents, i cònjuges (grups I i II dels previstos en l'article 20 de la Llei 29/1987, de l'Impost sobre Successions i Donacions). 
 
Igualment, gaudiran del mateix benefici les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o per persones amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
A més de la introducció de la bonificació referenciada, se simplifica l'actual regulació donada a la reducció per parentiu existent per al càlcul de la base liquidable de l'Impost sobre Successions i Donacions en les transmissions inter vivos.
 
En concret, se suprimeix el requisit que el donatari tinga un patrimoni preexistent de fins a 600.000 euros; s'incorpora com a beneficiari de la reducció al cònjuge del donant; i es recull la possibilitat que la reducció siga aplicada a les donacions efectuades directament entre avis i nets (i viceversa) sense condicionar-la al fet que prèviament haja mort la persona que uneix a tots dos. A més, se suprimeixen els supòsits d'exclusió d'aplicació de les reduccions en relació a les transmissions efectuades en els deu anys immediatament anteriors.