Visualització de contingut web

Normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados

  • Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
  • Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  • Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. 
  • Llei 23/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Comunitat Valenciana i de fixació de l'abast i condicions d'aquesta cessió. 
  • Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits. 
  • Ordre 10/2021, de 8 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen obligacions formals de subministrament d'informació en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics Documentats per part de les persones físiques i jurídiques que organitzen subhastes de béns mobles.