Model 651

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda

  IMPORTANT: La presentació per este registre només abasta als documents notarials.
  Recorde que si el document comprensiu del fet imposable de l'Impost de Donacions és una escriptura pública de donació o de qualsevol altre negoci jurídic gratuït inter vivos, ja no és obligatòria l'aportació del document notarial. No obstant això, tots els documents complementaris que s'hagen de presentar i que no estiguen protocol·litzats en les citades escriptures públiques hauran d'aportar-se en el seu suport original quan es tracte de documents electrònics o de còpies electròniques autèntiques. Quan es tracte de documents complementaris l'original dels quals no siga un document signat electrònicament (amb signatura manual), s'haurà d'aportar còpia simple en suport apte per a la seua transmissió electrònica (imatge electrònica), juntament amb una declaració responsable, de les previstes en l'article 69 de la LPA, que les còpies aportades són reflex fidel dels respectius originals.
  Si el document comprensiu del fet imposable de l'Impost de Donacions és un document no notarial no se li tindrà per presentat i no s'emetran justificants de presentació per aquest mitjà, per exemple quan es presenten còpies digitalitzades (escaneig, foto, etc.) del document comprensiu del fet imposable. En estos casos la presentació ha de ser presencial.
   
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments (pagament telemàtic genèric).
 3. Presentar l'autoliquidació en el registre telemàtic de l'ATV, i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Per a realitzar aquest tràmit és imprescindible disposar de certificat digital.

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda o emplenar el model PDF
 2. Pagar, si correspon, l'impost per la passarel·la de pagaments; o en entitat col·laboradora o punt de Correos, prèvia impressió del model emplenat.
 3. Sol·licitar cita prèvia en la seua oficina competent per a la presentació de l'autoliquidació