Model 650

Per internet

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda.
 3. Presentar l'autoliquidació en el registre telemàtic de l'ATV i aportar, en format digital, la documentació exigida per la norma (registrar). Llevat que el document comprensiu del fet imposable de l'Impost sobre Successions no siga un document notarial, i en aquest cas, en tant s'habilita la possibilitat d'efectuar la presentació de manera telemàtica per a tot tipus de documents en aquest impost, la presentació haurà d'efectuar-se presencialment.

Presencial

 1. Generar l'autoliquidació
 2. Pagar l'autoliquidació
 3. Presentar l'autoliquidació
 1. Generar l'autoliquidació amb el programa d'ajuda
 2. Pagar, si escau, l'impost per la passarel·la de pagaments a la qual li condueix el propi programa d'ajuda o en entitat col·laboradora prèvia impressió del model emplenat.
 3. Presentar l'autoliquidació i la documentació addicional requerida. Si l'oficina competent és la seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia.