Visualització de contingut web

Model 603: Declaració informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles

Este tràmit es realitza de manera telemàtica, mitjançant els següents passos:

 

1. Accedisca mitjançant els mitjans habilitats per la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana.

 

 

2. El primer pas de la tramitació serà l'emplenament del formulari

 


2a. Si actua com a representant indique-ho, el sistema està connectat amb el Registre de Representants de l'ACCV, per la qual cosa ha de constar la representació realitzada pel representat al representant en el tràmit. Més informació.

 

2b. Emplene els apartats C i, en el seu cas, el D:

Pressione Enviar per a validar. Pot continuar al següent tràmit.

 

3. Adjunte la documentació exigida, la relació de transmissions elaborada prèviament conforme plantilla:

 

Pressione Anexa per a validar.

 

4. Procedisca a registrar la sol·licitud.

 

 

5. Quan finalitze el registre, processarem el llistat CSV de subhastes que ha enviat per a comprovar si conté errors.

En la carpeta ciutadana del presentador, (i del representat si actua amb representant) trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte:
  • Còpia del model 603.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
    
 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
  • Llistat CSV de les subhastes indicant l'error que s'ha produït en la línia corresponent. Haurà de corregir-ho i tornar a realitzar un altre tràmit.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
 

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciudadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències