vehicles

Els qui són contribuents per l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

Les persones, físiques o jurídiques, i els ens sense personalitat jurídica als quals es refereix l'apartat 4 de l'article 35 de la Llei general tributària que realitzen qualsevol de les activitats subjectes a l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient.

Quan es produeix la meritació de l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

L'impost es reportarà l'últim dia del període impositiu.

El període impositiu serà l'any natural.

El període impositiu serà inferior a l'any natural en els supòsits en els quals l'inici o cessament de les activitats a les quals es refereix l'apartat dos.1 no coincidisca amb el primer o l'últim dia de l'any natural, respectivament. A tals efectes, no es consideraran els casos de successió en la realització de les activitats o de canvi de la denominació del subjecte passiu quan no impliquen un cessament de l'activitat en la instal·lació, sense perjudici del que es disposa en els articles 40 i 42 de la Llei general tributària.

Quan s'ha de presentar autoliquidacions i efectuar el pagament de l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

S'ha d'ingressar l'import del deute tributari en els següents terminis:

 • Amb caràcter general, en el dels vint primers dies naturals del mes següent a la fi del període impositiu.

 • En el supòsit de les activitats a les quals emeten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre (SO2), en el dels dos mesos següents a la fi del període impositiu.

Quan s'ha de presentar pagaments fraccionats i efectuar el pagament de l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

Durant el període impositiu, els subjectes passius hauran d'efectuar pagaments fraccionats en concepte de pagaments a compte, referits a trimestres naturals, per cadascuna de les activitats gravades, en els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, juliol i octubre de cada any natural. 

Què constitueix la base imposable de l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

La base imposable de l'impost està constituïda:
 •  En el cas de les activitats producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, per la producció bruta d'electricitat en el període impositiu, expressada en quilowatts hora.
 •  En el cas de les activitats de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica, per la longitud de les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes expressada en quilòmetres lineals.
 • En el cas de les activitats de producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses, per la quantitat mitjana de substàncies presents en la instal·lació durant el període impositiu, expressada en quilograms.
 •  En el cas de les activitats a les quals emeten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre (SO2), per la quantitat emesa durant el període impositiu, expressada en tones mètriques, resultat de la suma de les quantitats emeses d'òxids de nitrogen (NO), expressades en tones mètriques equivalents de diòxid de nitrogen (NO2), multiplicades pel coeficient 1,5, i de les quantitats emeses de diòxid de sofre (SO2).
 

Quines activitats estan subjectes a l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

Estan subjectes a l'impost les següents activitats:
 • La producció, emmagatzematge o transformació d'energia elèctrica, mitjançant elements patrimonials afectes.

 • L'activitat de transport d'energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d'energia elèctrica.

 • La producció, tinença, depòsit i emmagatzematge de substàncies considerades perilloses d'acord amb l'annex I, part 1, Relació de substàncies, i part 2, Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1 del Reial decret 1.254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, sempre que la quantitat present en la instal·lació de què es tracte supere, en qualsevol moment del període impositiu, el 10% de les quals figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2 del Real *decreto1.254/1999, o el 5% si es tracta d'instal·lacions situades en terrenys qualificats com a sòl urbà.

 • Les que emeten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre (SO2).

Quines activitats estan subjectes i exemptes de l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

Estan subjectes i exemptes:

 • Les següents activitats:

  • La producció d'energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia primària l'energia solar o eòlica, o en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la corresponent declaració d'impacte ambiental.

  • La producció d'energia elèctrica inclosa en el règim especial regulat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, inscrites en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció de Règim Especial, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la corresponent declaració d'impacte ambiental.

  • La producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la corresponent declaració d'impacte ambiental.

 • Les activitats subjectes quan es realitzen per l'Estat, la Generalitat i les corporacions locals, així com pels seus organismes autònoms.

 • Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions destinades exclusivament a la potabilització d'aigües.

 • Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions i estructures que es destinen a la circulació de ferrocarrils.

No hauran de presentar autoliquidacions, ni pagaments fraccionats, els subjectes passius per activitats exemptes de l'impost.

Quines bonificacions té l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

El contribuent pot aplicar en la quota corresponent a les activitats de transport d'energia elèctrica la següent bonificació per cada quilòmetre de longitud de cable que haja enterrat durant els dotze mesos anteriors a la data de meritació de l'impost:

 • 50 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i inferior a 110 kV

 • 87,50 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 110 kV i inferior o igual a 220 kV.

 • 150 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió superior a 220 kV.

En el cas de focus emissors de compostos oxigenats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode d'estimació directa, s'aplicarà una bonificació del 7% de la part de la quota íntegra corresponent a aquests focus, sempre que el rendiment dels sistemes automàtics de mesura, excloent els seus períodes de calibratge o manteniment, siga igual o superior al 90%. Quan el rendiment dels analitzadors automàtics siga igual o superior al 80% i inferior al 90%, la bonificació prevista anteriorment d'aquest apartat serà del 5% de la quota íntegra.

Quines reduccions té l'Impost d'activitats que incideixen en el Medi Ambient?

En el cas de les activitats que emeten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre (SO2), la base liquidable és el resultat de practicar en la base imposable les següents reduccions, sense que, a conseqüència d'això, la base liquidable puga resultar negativa:

 • 150 tones mètriques de base imposable derivades d'emissions d'òxids de nitrogen.

 • 150 tones mètriques de base imposable derivades d'emissions de diòxid de sofre.