Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Explotació de màquines recreatives i d'atzar

A continuació trobarà les especialitats en la tributació d'aquesta modalitat de joc, respecte de les disposicions generals.

Quota íntegra

S'obté aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent, en funció de la classificació de les màquines o aparells automàtics aptes per a la realització dels jocs:

Classificació de la màquina o aparell automàtic apte per a la realització dels jocs

Quantia trimestral (€)

1

TIPUS B (recreatives amb premi)

 

1.1

D'una sola persona jugadora.

900,00€

1.2

D'una sola persona jugadora, que tinguen limitada l'aposta màxima a 10 cèntims d'euro i que no permeten la realització de partides simultànies.

275,00€

1.3

En les quals puguen intervindre dos o més persones jugadores, sempre que el joc de cadascun d'ells siga independent del realitzat per les altres.

1.500€ + (10% quota de l'apartat 1.1 x núm. jugadors)

2

TIPUS C (atzar)

 

2.1

D'una sola persona jugadora.

1.295€

2.2

En les quals puguen intervindre dos o més persones jugadores, sempre que el joc de cadascun d'ells siga independent del realitzat per les altres.

2.158€ (10% quota d'una persona jugadora x núm. jugadors)

Període impositiu

Trimestre natural.

Meritació

  • Amb caràcter general, el primer dia del període impositiu

  • En el cas d'explotació de màquines de nova autorització, la meritació coincidirà amb l'autorització d'explotació.

  • En el cas d'alçament de la suspensió de l'autorització d'explotació de la màquina, la meritació coincidirà amb l'alçament esmentat.

Termini de presentació

Amb caràcter general, durant el mes següent al venciment del trimestre natural en què s'haja produït la meritació. Si l'últim dia del termini resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.

En el cas d'explotació de màquines de nova autorització i alçament de la suspensió, en el moment de la meritació.

Model d'autoliquidació

Model 045 i la presentació i ingrés es realitzarà de manera telemàtica.