...una providència d'apremi?

M'han embargat el compte corrent

En virtut del conveni, correspon a l'ATV la gestió recaptatòria executiva per a l'embargament de comptes bancaris pels deutes d'ingressos de dret públic exigibles per les entitats locals adherides al mateix fora dels respectius àmbits de competència.

Pot vosté trobar-se davant dues situacions:

  • He tingut coneixement de la pràctica d'una retenció en el saldo del meu compte corrent.
  • M'han notificat l'embargament en el saldo del meu compte corrent.


Consulte a continuació el detall de cada cas així com una altra informació complementària.

He tingut coneixement de la pràctica d'una retenció en el saldo del meu compte corrent

En l'actualitat és habitual que les entitats de crèdit comuniquen als seus clients, per diversos mitjans (banca en línia, correu electrònic, SMS,…), que després de la recepció d'una diligència d'embargament de l'ATV s'ha retingut en compte el saldo corresponent. Aquesta retenció és provisional durant 20 dies, per la qual cosa si vosté no sap a què es deu, o bé, considera que l'embargament és improcedent haurà de dirigir-se al centre gestor titular del deute, és a dir, a l'ajuntament o entitat local corresponent, per a rebre els aclariments oportuns, la informació addicional necessària, o bé, per a sol·licitar l'alçament de l'embargament.


Correspon al centre gestor l'obligació de facilitar-li tota la informació necessària i, si així ho considera, proposar a l'ATV l'alçament de l'embargament sempre que es trobe dins del període de retenció dels 20 dies.

A este efecte, s'adjunta informació sobre punts d'informació i assistència corresponents a cada centre gestor.

M'han notificat l'embargament en el saldo del meu compte corrent

En este cas, necessàriament, ha conclòs el període de retenció provisional de 20 dies i l'embargament ja s'ha fet efectiu. Una vegada que els fons han sigut transferits a la ATV, l'entitat local li notificarà la diligència d'embargament a l'interessat.

Una vegada que vosté siga notificat de la diligència d'embargament serà el moment en el qual s'iniciarà el període per recórrer l'actuació d'embargament practicada per l'ATV. Disposarà d'un mes , a partir de l'endemà de la data de notificació de la diligència d'embargament, per a interposar recurs de reposició davant l'ATV, o bé, per a interposar reclamació economicoadministrativa davant el Jurat Económicoadministratiu.

Tant el recurs de reposició com la reclamació econòmic administrativa podran interposar-se, indistintament, en l'entitat local corresponent o en la pròpia ATV.

Fonament i competències

En virtut del conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de 6 de setembre de 2021, correspon a l'ATV la gestió recaptatòria executiva per a l'embargament de comptes bancaris pels deutes d'ingressos de dret públic exigibles per les entitats locals adherides al conveni fora dels respectius àmbits de competència.

En el curs del procediment de constrenyiment, l'ATV ordena l'embargament dels saldos existents en les diferents entitats bancàries les sucursals de les quals estiguen situades en la Comunitat Valenciana per a fer efectiu l'import total pendent no ingressat en període voluntari, inclosos els recàrrecs del període executiu i, en el seu cas, interessos i costes del procediment de constrenyiment que pogueren correspondre.

Cada actuació d'embargament es documentarà en una diligència d'embargament que s'identificarà amb un document SDE (exemple SDE/1/000XXXXXX). En la mateixa s'especifica l'identificador del deute, compost per 13 dígits, que són molt útils per a identificar l'origen del deute (exemple 46250XXXXXXXX) ja que els 2 primers dígits identifiquen la província i els tres següents el municipi que corresponen al centre gestor origen del deute.

Relació d'ens locals adherides al Conveni Marc vigent

EMBARGAMENTS REALITZATS PER L'ATV PER Als SEGÜENTS ENS, FORMES DE CONTACTE
Ens De naturalesa tributària De naturalesa no tributària
Ajuntament de València

Servei de Gestió Tributària Integral - GTI.

Atenció telefònica 963895079.

Atenció presencial han de demanar cita prèvia a través de la web, en el telèfon d'atenció general 010 o en el mateix telèfon d'atenció de GTI.

GRUP MCG Oficines Centrals Carrer Albacete, 12-B, 46007, València.(València) Telèfons: 963172254 – 963 172 677.

Correu: info@grupo-mcg.es

Web: www.grupo-mcg.es

Ajuntament de Paiporta

Regidoria d'Hisenda. C/ Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona 46200 Paiporta (València) Tel.: 963971222

Seu electrònica Ajuntament Paiporta

Tràmits de tributs i recaptació en seu electrònica

Ajuntament de L'Enova

Pl. Ajuntament, 1 46669 l'Enova (València) Tel.: 962235026

Seu electrònica Ajuntament L'Enova

Tràmits gestíón fiscal i tributària en seu electrònica

Ajuntament de Canet d'en Berenguer

Pl. Ajuntament, 1 46529 Canet d'en Berenguer (València) Tel.: 962 69 80 20

Cita prèvia atenció ciutadana

Seu electrònica Ajuntament Canet d'en Berenguer

Tràmits gestíón fiscal i tributària en seu electrònica

Ajuntament de Macastre

Pl. dels Arbres, 1 46368 Macastre (València) Tel.: 962516356

Horari d'atenció al públic: Oficina de Recaptació: Dilluns, Dimarts i Dijous de 9.00 a 13:00h

Seu electrònica Ajuntament Macastre

Tràmits gestíón fiscal i tributària en seu electrònica

Ajuntament del Campello

Ajuntament del Campello Àrea Economicofinancera Servei de Tresoreria i Recaptació

Alcalde Oncina Giner 7 03560 El Campello (Alacant) Tel.: 965 637 200 - extensions: 452,447,429,474 email: tesoreria @ elcampello.org

Horari d'atenció al públic: Dilluns a Divendres de 10.00 a 14:00h

Seu electrònica Ajuntament El Campello

Tràmits gestíón fiscal i tributària en seu electrònica