Visualització de contingut web

CREACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

LLEI 7/2014, DE 22 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS... DE LA GENERALITAT

(...)

CAPÍTOL III. DE LA CREACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Secció primera - Disposicions generals

Article 54. Creació de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

 1. D'acord amb el que estableix l'article 69 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es crea el Servei Tributari Valencià amb la denominació d'Institut Valencià d'Administració Tributària.
 2. L'Institut Valencià d'Administració Tributària es configura com una entitat autònoma, de caràcter administratiu, de les previstes en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i està adscrit a la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 3. L'Institut té personalitat jurídica pública pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d'actuar per a organitzar i exercir les funcions que se li atribuïsquen.

Article 55. Relació amb la conselleria competent en matèria d'hisenda

Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, a més de la fixació de la política tributària, atenent a les directrius traçades pel Consell, l'establiment de les directrius d'actuació de l'Institut, a través de l'aprovació del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació.

Article 56. Funcions de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

 1. En l'àmbit de la Generalitat, les competències relatives a l'aplicació dels tributs, l'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la funció revisora en via administrativa correspon a l'Institut Valencià d'Administració Tributària.
 2. Les funcions d'aplicació dels tributs que corresponguen a l'Institut Valencià d'Administració Tributària s'exerciran de forma separada a les de resolució de les reclamacions economicoadministratives que s'interposen contra els actes dictats per l'Institut. El coneixement d'aquestes reclamacions correspon exclusivament als òrgans economicoadministratius, que actuaran amb independència funcional en l'exercici de les seues funcions.
 3. En particular, li correspon a l'Institut:
  • L'aplicació dels tributs estatals cedits, en els termes fixats en la legislació que regule la cessió.
  • L'aplicació dels tributs propis, en els termes establits en la legislació que els regule.
  • L'aplicació dels recàrrecs autonòmics que puguen establir-se sobre els tributs estatals.
  • L'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària, relativa als tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals li corresponga.
  • La recaptació en període executiu i els ajornaments dels ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat.
  • Les funcions que, mitjançant una llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, se li atribuïsquen en relació amb els tributs i recursos de titularitat d'altres administracions públiques.
  • La col·laboració i coordinació amb altres administracions tributàries.
  • La lluita contra el frau i l'evasió fiscal en l'àmbit dels tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals li corresponga.
  • Qualsevol altra funció que se li atribuïsca expressament.

Secció segona - Organització i estructura de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Article 57. Òrgans de govern de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

Els òrgans de govern de l'Institut són la Presidència, el Consell Rector i la Direcció General de l'Institut.

Article 58. La Presidència

 1. La Presidència de l'Institut Valencià d'Administració Tributària l'exerceix el titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 2. Corresponen a la Presidència, a més de les funcions que es puguen determinar en l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, les següents:
  • L'exercici de la representació institucional de l'Institut.
  • L'autorització i la signatura, a proposta de la Direcció General de l'Institut, dels convenis en matèries que siguen competència de l'esmentat institut.
  • L'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents en favor de l'Institut.
  • L'actuació com a òrgan de contractació, així com d'autorització, disposició de la despesa i ordenació dels pagaments corresponents de l'Institut.
  • L'exercici de les funcions previstes per a la provisió de llocs per lliure designació en l'apartat 3 de l'article 102 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, o en la normativa que el substituïsca.
 3. En cas d'absència, malaltia o causa d'abstenció, les funcions de la Presidència s'exerciran per la Vicepresidència del Consell Rector de l'Institut.

Article 59. El Consell Rector

 1. El Consell Rector està integrat per:
  • La persona titular de la Presidència de l'Institut, que exercirà la presidència del Consell Rector.
  • La persona titular de la secretaria autonòmica en matèria d'hisenda, que exercirà la vicepresidència del Consell Rector. En el cas d'inexistència d'aquest òrgan en l'estructura de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el lloc l'ocuparà la persona titular de la subsecretaria de la conselleria esmentada.
  • Les persones titulars de la direcció general o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda i de la Direcció General de l'Institut, que seran vocals nats.
  • Dos vocals electius nomenats pel Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat.
  • La persona titular de la Secretaria del Consell Rector, nomenada per la persona titular de la Presidència de l'Institut d'entre els vocals del Consell Rector.
 2. Són funcions del Consell Rector:
  • La proposta del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació de l'Institut, i el seguiment i control de la seua execució. El pla i programa esmentats han d'incloure, amb referència al corresponent termini de vigència, com a mínim, la definició dels objectius; l'establiment dels requeriments de mitjans materials i informàtics i d'administració electrònica, i de recursos humans necessaris per a la consecució d'aquests, incloses, si és el cas, les percepcions retributives relacionades amb aquests objectius, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de funció pública; la previsió de resultats, i els instruments de seguiment, control i avaluació als quals l'Institut ha de sotmetre la seua activitat.
  • El control de la tasca de direcció i gestió ordinària duta a terme per la Direcció General de l'Institut.
  • La proposta a l'òrgan competent de la Generalitat de l'oferta d'ocupació pública de llocs de treball adscrits a l'Institut.
  • L'aprovació de la proposta del pressupost anual de l'Institut.
  • L'aprovació dels comptes anuals de l'Institut.
  • Qualsevol altra que se li atribuïsca per l'ordenament jurídic.
 3. El funcionament i el règim aplicable al Consell Rector s'ajustarà al que s'estableix en aquesta llei i en l'Estatut de l'Institut. S'aplicaran supletòriament les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats.
 4. Les funcions del Consell Rector no són susceptibles de delegació.

Article 60. La Direcció General

 1. La persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, amb rang de director o directora general, serà nomenada i cessada pel Consell, a proposta de la Presidència de l'Institut, d'entre els funcionaris i les funcionàries de carrera pertanyents al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat o al cos superior d'inspectors d'Hisenda de l'Estat.
  El nomenament de la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià d'Administració Tributària podrà recaure en la persona titular de la direcció general o òrgan competent en matèria de tributs de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, sempre que aquesta última tinga les condicions esmentades en el paràgraf anterior.
 2. La persona titular de la Direcció General serà la persona responsable de la direcció i gestió ordinària de l'Institut, i exercirà les competències inherents a la direcció, en el marc de les directrius del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació, així com les que expressament se li atribueixen en aquesta llei, en l'Estatut de l'Institut, i les que se li deleguen per la Presidència.
 3. En particular, li correspon a la persona titular de la Direcció General de l'Institut:
  • L'exercici de la representació ordinària de l'Institut.
  • L'elaboració de les instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'Institut.
  • La proposta a la Presidència per a l'autorització i la signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Institut.
  • L'exercici de la direcció superior del personal.
  • L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut, per a la seua elevació al Consell Rector.
  • La proposta a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al compliment adequat del pla plurianual de gestió i del programa anual d'actuació.

Article 61. Estructura de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

 1. L'Institut Valencià d'Administració Tributària s'estructura en una subdirecció general, de la qual dependran jeràrquicament direccions de departaments, amb rang de subdirecció general, en funció dels diversos àmbits d'actuació.
  Les persones titulars de la Subdirecció General i de cada una de les direccions de departament seran nomenades d'entre el personal que tinga la condició de funcionari o funcionària de carrera pertanyent al cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat.
 2. Correspon al Consell el desenvolupament de l'estructura de l'Institut i la fixació de les funcions de cada departament i de les seues unitats administratives dependents, per mitjà de l'aprovació, per decret, del corresponent estatut de l'Institut.
 3. Als efectes de la desconcentració de les funcions que així ho requerisquen, es podran crear òrgans o unitats administratives amb competències circumscrites a un determinat àmbit territorial.

Secció tercera - Règim jurídic i economicofinancer

Article 62. Règim jurídic

 1. L'Institut es regeix pel que disposa aquesta llei, pel seu estatut i per les altres normes que els despleguen. Són d'aplicació supletòria les disposicions generals reguladores de les entitats autònomes de la Generalitat.
 2. L'assistència jurídica de l'Institut es realitza de conformitat amb el que disposa la normativa sobre assistència jurídica de la Generalitat.
 3. El règim jurídic aplicable a la contractació és l'establit en la legislació de contractes del sector públic per a aquest tipus d'entitat.

Article 63. Personal i mitjans materials de l'Institut Valencià d'Administració Tributària

L'ordenació, selecció, provisió i formació del personal funcionari de l'Institut correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública.

De conformitat amb la normativa general sobre la funció pública de la Generalitat, el personal funcionari de carrera exercirà, en tot cas, i amb caràcter exclusiu, aquells llocs de treball que comporten funcions l'exercici de les quals implique la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.

 1. L'Institut ha de comptar amb el personal funcionari, els equips i les aplicacions informàtiques i d'administració electrònica, i la resta de mitjans materials necessaris per al compliment de les seues funcions.
 2. El personal funcionari de l'Institut es regirà per la normativa sobre la funció pública aplicable al personal de l'Administració de la Generalitat.
 3. Els conceptes retributius del personal funcionari de l'Institut són els establits en la normativa aplicable en matèria de funció pública.

Article 64. Recursos econòmics

Els béns i mitjans econòmics de l'Institut són els següents:

 • Les dotacions, transferències o subvencions que anualment es consignen en els pressupostos de la Generalitat o en els d'altres organismes públics.
 • Els béns, drets i valors propis o que li siguen adscrits, així com els productes i les rendes d'aquests, per a la gestió dels quals gaudirà d'autonomia.
 • El rendiment de les taxes, els preus públics i la resta d'ingressos vinculats als serveis que presta.
 • Els préstecs que siguen necessaris per a atendre situacions de desfasament temporal de tresoreria.
 • Els altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que se li autoritze a percebre o que puguen correspondre-li d'acord amb la normativa vigent.

Article 65. Règim economicofinancer

 1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d'intervenció i de control financer és l'establit, per a aquest tipus d'entitats, en la legislació sobre hisenda pública de la Generalitat, amb les especialitats que s'establisquen per al control economicofinancer i la fiscalització dels tributs cedits per l'Estat a la Comunitat Valenciana en la normativa reguladora de la cessió d'aquests tributs.
 2. L'Institut elaborarà anualment un avantprojecte de pressupost, que remetrà a la conselleria competent en matèria d'hisenda per a la seua integració en l'Avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat, i que reflectirà les despeses de personal, de mitjans informàtics i d'administració electrònica, de serveis i les altres despeses necessàries per al funcionament de l'Institut i la consecució de les seues finalitats.