...l'inici d'un procediment sancionador?

M'han notificat l'inici d'un procediment sancionador

Són infraccions tributàries les accions o omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguen tipificades i sancionades com a tals en aquesta o una altra llei.

Si vosté ha rebut la notificació de l'inici d'un procediment sancionador, implica que l'Administració considera que existeixen indicis de la comissió de qualsevol de les infraccions tributàries tipificades en els art. 191-206bis Llei General Tributària.

Amb la notificació de l'acord d'inici per l'òrgan competent, es concedeix un termini de 15 dies perquè al·legue el que estime convenient i present els documents, justificants i proves oportuns. Si es presta la conformitat amb la proposta de resolució notificada per l'Administració, es considera dictada i notificada la mateixa per l'òrgan competent per a imposar la sanció, d'acord amb aquesta proposta, pel transcurs d'un mes des de la data en què la conformitat es va manifestar, sense necessitat d'una nova notificació expressa a aquest efecte.

Adjunt a la comunicació d'inici, trobarà un model d'al·legacions que pot emprar per a mostrar la seua conformitat o disconformitat amb la proposta rebuda i presentar-lo davant l'Administració, juntament amb la documentació que, en el seu cas, considere oportuna.

Aquest procediment finalitzarà:

  • Resolució expressa en la qual, o bé l'Administració determine l'existència de la infracció i impose la sanció, amb el contingut previst legalment, o bé declare la inexistència d'infracció o responsabilitat. La resolució pot ser objecte de reclamació o recurs (més informació sobre els recursos i reclamacions).

  • Caducitat, pel transcurs de 6 mesos des de la notificació de l'acord d'inici sense haver-se notificat resolució.

La tramitació d'aquest procediment, excepte renúncia de l'obligat tributari, es realitza de manera separada a la resta de procediments regulats en la Llei.

La presentació d'al·legacions pot realitzar-se de forma:

  • Telemàtica, a través del tràmit "Contestar a requeriments o efectuar al·legacions", o

  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial no s'exigeix cita prèvia per a presentar documents en les oficines de registre, però pot acudir amb cita.

Per a més informació, consulte l'apartat "Vull presentar documentació o al·legacions".