...l'inici d'un procediment de verificació de dades?

M'han notificat l'inici d'un procediment de verificació de dades

Si vosté ha rebut la comunicació d'inici d'un procediment de verificació de dades, es deu a qualsevol de les següents circumstàncies:

  • La declaració o autoliquidació presentada emmalalteix de defectes formals o incorre en algun error aritmètic.

  • Les dades declarades no coincideixen amb els continguts en altres declaracions presentades per Vosté o amb els quals obren en poder de l'Administració tributària

  • S'ha apreciat una aplicació indeguda de la normativa que resulte palesa de la pròpia declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb aquesta

  • Es requereix l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es referisca al desenvolupament de les activitats econòmiques.

 

El document de comunicació d'inici que vosté ha rebut pot ser:

1. Un requeriment de l'Administració perquè aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua autoliquidació. En aquest cas, el propi document li indica el termini i manera d'atendre el requeriment.

Recorde que no atendre requeriments de l'Administració tributària pot ser constitutiu d'infracció tributària, d'acord amb l'article 203 de la Llei General Tributària.

2. Una proposta de liquidació quan l'Administració tributària compta amb les dades suficients per a formular-la. En aquests casos, el document de comunicació d'inici l'informa del termini i manera de presentar les al·legacions que, en el seu cas, considere oportunes.

 

Aquest procediment acabarà d'alguna de les formes següents:

  • Resolució en la qual s'indique que no procedeix practicar la liquidació en els casos en els quals així ho determine l'Administració tributària.

  • Resolució en la qual es corregisquen els defectes advertits.

  • Liquidació provisional. Per a consultar els terminis de pagament de les liquidacions, consulte aquest apartat.

  • Per l'esmena, aclariment o justificació de la discrepància o dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari.

  • Per caducitat, una vegada transcorregut el termini de 6 mesos sense haver-se notificat liquidació provisional, sense perjudici que l'Administració també puga iniciar de nou aquest procediment dins del termini de prescripció.

  • Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte del procediment de verificació de dades.

 

Tinga en compte que la verificació de dades no impedeix la posterior comprovació de l'objecte d'aquesta.