...l'inici d'un procediment de comprovació limitada?

M'han notificat en inici d'un procediment de comprovació limitada

Mitjançant aquest procediment, l'Administració tributària pot comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

Si ha rebut una notificació d'inici d'un procediment de comprovació limitada, pot ser:

  • Que s'hagen advertit errors en el contingut de les autoliquidacions, o sol·licituds presentades

  • S'hagen detectat discrepàncies entre les dades declarades o justificants aportats i els elements de prova que obren en poder de l'Administració tributària,

  • Que l'Administració considere procedent comprovar tots o algun dels elements de l'obligació tributària

  • Que no conste la presentació d'una autoliquidació o declaració tributària, existint obligació segons la normativa tributària i antecedents que obren en poder de l'Administració

S'ha d'atendre l'Administració tributària i prestar la deguda col·laboració en el desenvolupament de les seues funcions.

Si ha sigut requerit, ha de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions i ha d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats.

En cas d'haver sigut requerida documentació es concedeix un termini de 15 dies, comptats a partir de l'endemà al de la notificació perquè presente les al·legacions oportunes. En cas d'haver-se notificat una proposta de liquidació, el termini és de 10 dies.

La presentació d'al·legacions o l'atenció al requeriment efectuat pot realitzar-se de forma:

  • Telemàtica, a través del Registre electrònic de la ATV (Tràmit Z), o

  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial davant la Seu de l'Agència a València o qualsevol de les seues Delegacions a Castelló o Alacant, haurà de sol·licitar cita prèvia en el servei de Registre General.

Per a més informació, consulte l'apartat Vull presentar documentació o al·legacions.

Si l'expedient es tramita en la seu de l'Agència Tributària Valenciana a València, o en les seues Delegacions de Castelló o Alacant, pot efectuar la posada de manifest de l'expedient o qualsevol consulta relacionada amb el mateix durant el tràmit d'al·legacions de manera telefònica, mitjançant cita prèvia en el servei d'atenció telefònica.

El procediment té una duració màxima de 6 mesos (comptats des de l'endemà a la notificació de l'inici del procediment) en el qual ha de notificar-se la liquidació o resolució resultant d'aquest. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, el procediment finalitza per caducitat, sense que això impedisca que l'Administració puga iniciar de nou aquest procediment dins del termini de prescripció.