...l'inici d'un procediment de comprovació de valors?

M'han notificat l'inici d'un procediment de comprovació de valors

Mitjançant aquest procediment, l'Administració pot comprovar el valor de les rendes, productes, béns i altres elements determinants de l'obligació tributària, a través dels mitjans previstos en l'article 57 de la Llei General Tributària, llevat que:

  • L'obligat tributari hauria declarat utilitzant els valors publicats per la pròpia Administració actuant en aplicació d'algun dels citats mitjans, o

  • En el cas d'immobles, la base imposable siga el seu valor de referència o magnitud superior, d'acord amb el que es disposa en els articles 9 de la Llei de l'Impost sobre Successions i Donacions, i 10 del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Aquesta comprovació també pot realitzar-se com una actuació concreta en determinats procediments.

Aquest procediment s'inicia d'ofici per l'Administració competent, concedint a l'interessat un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere oportú.

La presentació d'al·legacions o l'atenció al requeriment efectuat pot realitzar-se de forma:

  • Telemàtica, a través del tràmit "Contestar a requeriments o efectuar al·legacions", o

  • Presencial, en qualsevol registre d'entrada. Recorde que si opta per la presentació presencial no s'exigeix cita prèvia per a presentar documents en les oficines de registre, però pot acudir amb cita.

Per a més informació, consulte l'apartat Vull presentar documentació o al·legacions.

Si l'expedient es tramita en la seu de l'Agència Tributària Valenciana a València, o en les seues Delegacions de Castelló o Alacant, pot efectuar la posada de manifest de l'expedient o qualsevol consulta relacionada amb el mateix durant el tràmit d'al·legacions de manera telefònica, mitjançant cita prèvia en el servei d'atenció telefònica.

Transcorregut el termini d'al·legacions, l'Administració notificarà la regularització que procedisca a la que ha d'acompanyar-se la valoració realitzada.

El termini màxim per a notificar la resolució que procedisca, és de 6 mesos, transcorreguts els quals, si no s'ha notificat, es produeix la caducitat.

Els interessats poden promoure la taxació pericial contradictòria contra la liquidació efectuada d'acord amb els valors comprovats administrativament.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa contra la liquidació de l'Administració.

Taxació pericial contradictòria

Què és?

És un mitjà d'impugnació a la disposició dels interessats, que procedeix quan l'Administració els notifica una liquidació a conseqüència d'una comprovació de valors i no estan d'acord amb els valors comprovats administrativament. S'utilitza per a intentar corregir aquesta valoració.

Quan s'interposa?

Aquest procediment s'ha de promoure dins del primer recurs o reclamació que siga procedent contra la liquidació efectuada d'acord amb els valors comprovats, o si la normativa del tribut el preveu, contra l'acte de comprovació de valors. Aquest termini és d'un mes a partir de l'endemà al de notificació de l'acte recorregut.

A més, si la persona interessada considera que la nova valoració no està prou motivada, pot interposar contra la liquidació un recurs de reposició o una reclamació econòmica administrativa per aquest motiu, i reservar-se el dret a promoure la taxació pericial contradictòria una vegada siga ferma en via administrativa la resolució del recurs o reclamació.

Per a formular la sol·licitud té a la seua disposició el formulari 750 que haurà de presentar per registre d'entrada (necessària cita prèvia) o telemàticament (mitjançant el tràmit Z), acompanyant de la documentació que considere oportuna.

Contingut

Si la diferència entre la valoració feta pel perit de l'Administració i la taxació practicada pel perit designat per l'obligat tributari, no és superior a 120.000 euros i no supera en més del 10% la valoració d'aquest últim perit, preval la valoració de la persona perita de l'obligat tributari. Si la diferència és superior, s'haurà de nomenar una tercera persona triada per sorteig en la forma que preveu la normativa, la valoració de la qual servirà de base a la nova liquidació, amb els límits mínim i màxim, del valor declarat pel contribuent i el valor comprovat per l'Administració, respectivament.

La persona interessada ha de satisfer els honoraris del seu perit, i també haurà de satisfer els honoraris del perit tercer si la valoració efectuada per aquest perit és superior en un 20% al valor declarat.

Quins efectes té?

La presentació de la sol·licitud de taxació o la reserva del dret a promoure-la, determina la suspensió de l'execució de la liquidació i del termini per a impugnar-la.