Tributs sobre el joc

Tributs sobre el Joc

Les activitats del joc venen gravades pels següents tributs específics:
 
1. Impost sobre les Activitats de Joc d'àmbit estatal, que és aplicat per l'AEAT malgrat que el seu rendiment està cedit a les Comunitats Autònomes.
És aplicable l'article 48 de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del Joc. 
 
2. La Taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries. És un tribut estatal, el rendiment del qual està cedit a les Comunitats Autònomes que també és aplicat per aquestes.
 
3. Taxa sobre jocs de sort, envit o atzar. Grava les modalitats de joc de màquines de bingo, casinos, bitllets, loteries, concursos i altres jocs. Com l'anterior, és un tribut estatal, el rendiment del qual està cedit a les Comunitats Autònomes que també és aplicat per aquestes.
 
Per tant, ací trobarà informació respecte a les taxes anteriors per ser aplicades per la Comunitat Valenciana, regulades en la Llei 1/2020, d'11 de juny de regulació del joc i prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.