Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Joc de bingo diferent al bingo electrònic

Tant la meritació com l'exigibilitat de la quantitat a ingressar es produeix en el moment de l'adquisició dels cartons.

En aquesta modalitat, la base imposable està constituïda per l'import del valor facial dels cartons adquirits durant l'any natural.

Per a obtindre la quota íntegra:

  • S'aplica la següent tarifa a la base imposable:

Tram d'import acumulat del valor facial dels cartons adquirits durant l'any natural (€)

Tipus de gravamen

(%)

Inferior o igual a 400.000€

1%

Entre 400.000,01€ i 3.000.000€

12,5%

Entre 3.000.000,01€ i 8.000.000€

15%

Més de 8.000.000€

17,5%

  • Es minora la quantia anterior en l'import ingressat per les meritacions anteriors produïdes l'any natural

El model d'autoliquidació és el 007.