Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Impost sobre transmissions Patrimonials i Actes Jurídics DocumentatT

Hi ha una gran diversitat d'operacions subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), que s'agrupen en les tres modalitats següents:

 • Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO): grava els desplaçaments patrimonials a títol onerós i actes assimilats que no tributen IVA.

 • Operacions Societàries (OS): grava els traspassos patrimonials vinculats a societats i entitats assimilades, així com determinats actes típics del trànsit societari.

 • Actes Jurídics Documentats (AJD): grava la formalització d'operacions, actes i contractes en determinats documents.

Pot consultar els aspectes més destacats de la tributació de les operacions més freqüents seleccionant l'opció corresponent de les quals se li plantegen a continuació.

Quines són les claus de tarifa al model 600?

Detall de les claus de tarifa concretes a incloure en el model 600.

TARIFA TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES (T.P.O.) CLAU
Casella 53
 TIPUS
Casella 105
Transmissions i drets reals s/immobles urbans:    
Solars  TU0  10
Habitatges (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU1  10
Immobles o drets amb valor superior a un milió d'euros  TUM  11
Locals i altres edificacions  TU2  10
Dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic  TU3  4
Transmissions d'immobles situats en zones declarades com àrea industrial avançada……...  TAI  4
Adquisició d'habitatge habitual per família nombrosa (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU9  4
Adquisició d'habitatge habitual per dones víctimes de violència de gènere (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TUV  4
Adquisició d'habitatge habitual per un discapacitat (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU7  4
Habitatges protegits de règim especial (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU8  4
Habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TO0  8
Adquisició d'habitatge habitual per joves (inclosos els garatges i annexos que es transmeten conjuntament)  TU4  8
Adquisició d'immobles inclosos en la transmissió d'un patrimoni empresarial o professional en els termes de l'article 7.5 TRLITPAJD i 7.1LIVA  TU5  8
Adquisició d'immobles per joves empresaris/professionals o per societats participades íntegrament per joves  TU6  8
Adquisició d'immobles que vagen a constituir seu social o centre de treball o negoci professional amb el domicili fiscal i social en municipis en risc de despoblació  TUS  4
Transmissions i drets reals s/immobles rústics:    
Secà  TR0  10
Regadiu  TR1  10
Altres immobles rústics  TR2  10
Transmissió d'immobles rústics i urbans en subhasta judicial, administrativa o notarial  TS0  10
Expedients de domini, actes de notorietat, actes complementàries i certificats de domini  ED0  10
Transmissions i drets reals s/béns mobles, excepte automòbils, valors mobiliaris i objectes d'art i antiguitats  TM0  6
Adquisició per empresaris o professionals a particulars de béns mobles per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris, mitjans de transport usats no destinats al seu achatarramiento i objectes d'art i antiguitats  TM1  6
Adquisició per empresaris o professionals a particulars d'objectes d'art i antiguitats, tal com es definixen en l'article 19.Dos de la Llei 19/1991, de l'Impost sobre el Patrimoni  TM2  8
Transmissions d'objectes d'art i antiguitats, tal com es definixen en l'art. 19.Dos de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, no incloses en la tarifa TM2  TM3  8
Adquisició de vehicles i embarcacions al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus  TM4  2
Primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys i valor d'habitatge de fins a 180.000 €.  TJ8  6
Habitatge habitual de discapacitats de fins a 180.000 €  TD8  3
Habitatge habitual de famílies nombroses i monoparentals de fins a 180.000 €  TF8  3
Habitatge habitual de dones víctimes de violència de gènere de fins a 180.000 €  TV8  3
VPO de règim especial que siguen el primer habitatge habitual i de fins a 180.000 €.  TE8  3
VPO de règim general que siga el primer habitatge habitual i valor de fins a 180.000 €.  TG8  6
Concessions administratives i altres conceptes  CA0  6
Drets reals de garantia  DG0  1
Pensions  PN0  1
Pensions a canvi de cessió de béns  PN1  1
Fiances  FZ0  1
Fiança en els arrendaments de finques urbanes  FA0  1
Altres fiances  FZ0  1
Préstecs i obligacions  PO0  1
Arrendament finques urbanes  AU0  Escala
Arrendament finques rústiques  AR0  Escala
Transmissió d'accions, drets de subscripció, obligacions i títols anàlegs  AD0  Escala
Transmissió de Valors contemplats en l'art. 108 de la Llei 24/1988, de 28 de Juliol, del Mercat de Valors  TV0  10
Transmissions patrimonials no subjectes a l'impost  TP0  -

 

TARIFA OPERACIONS SOCIETÀRIES (O.S.) CLAU
Casella 53
 TIPUS
Casella 105
Societats Anònimes    
Constitució SX0 1
Augment de capital SX1 1
Dissolució SX2 1
Disminució de Capital SX3 1
Fusió SX4 1
Escissió SX5 1
Aportacions de socis sense augment capital SX6 1
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (article 19 del Text Refós de l'I.T.P. i A.J.D.) SX7 1
Societats no Anònimes    
Constitució SO0 1
Augment de Capital SO1 1
Dissolució SO2 1
Disminució de Capital SO3 1
Fusió SO4 1
Escissió SO5 1
Aportacions de socis sense augment capital SO6 1
Trasllat a Espanya de seu o domicili social (article 19 del Text Refós de l'I.T.P. i A.J.D.) SO7 1
Operacions societàries no subjectes a l'impost OS0 -

 

TARIFA ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (A.J.D.) CLAU
Casella 53
 TIPUS
Casella 105
Documents Notarials:    
Segregació  DN0  1,5
Agrupació  DN1  1,5
Declaració obra nova  DN2  1,5
Divisió horitzontal  DN3  1,5
Lliuraments subjectes a l'I.V. A.  DN4  1,5
Préstecs hipotecaris atorgats per entitats financeres  DN5  2
Primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit  DA4  2
Altres documents notarials  DN9  1,5
Adquisició d'habitatge habitual  DA1  0,1
Anotacions preventives  AP0  0,5
Grandeses i Títols. Títols amb Grandesa:    
Transmissió directa  TG1  (*)
Transmissió transversal  TG2  (*)
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers  TG3  (*) 
Grandeses i Títols. Grandesa sense Títols:    
Transmissió directa  GS1  (*) 
Transmissió transversal  GS2  (*) 
Rehabilitació i reconeixement de títols estrangers  GS3  (*) 
Actes jurídics documentats no subjectes a l'impost  AJ0 -

(*) Tarifa article 43 text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

He de presentar en la Comunitat Valenciana?

Aquest, és un impost cedit a les Comunitats Autònomes; així, se cedeix el rendiment produït en el territori de la Comunitat Autònoma corresponent, d'acord amb els punts de connexió previstos en l'article 33 de la Llei 22/2009.

D'aquesta manera, vosté haurà de presentar la seua autoliquidació en la Comunitat Valenciana en els casos següents:

ACTE O OPERACIÓ

HA DE PRESENTAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA SI...

Subjecte a quota gradual del gravamen d' AJD-Documents Notarials

… el Registre en el qual ha de procedir-se a la inscripció o anotació dels béns o actes radica en la Comunitat Valenciana.

Operacions Societàries

… concorre qualsevol de les següents regles per l'ordre d'aplicació preferent:

 • L'entitat tinga en la Comunitat Valenciana el seu domicili fiscal

 • L'entitat tinga en la Comunitat Valenciana el seu domicili social, sempre que la seu d'adreça efectiva no estiga situada en l'àmbit territorial d'una altra Administració tributària d'un Estat membre de la Unió Europea.

 • L'entitat realitze en la Comunitat Valenciana operacions del seu trànsit, quan la seua seu d'adreça efectiva i el seu domicili social no estiguen situades en l'àmbit territorial d'una altra Administració tributària d'un Estat membre de la Unió Europea.

Transmissions i arrendaments de béns immobles

 

… el bé immoble radica en la Comunitat Valenciana

 

Constitució i cessió de drets reals, fins i tot de garantia, sobre béns immobles

Constitució d'hipoteca mobiliària o peça sense desplaçament

… el Registre Mercantil o d'Hipoteca Mobiliària i Peça sense Desplaçament en el qual hagen d'inscriure's radica en la Comunitat Valenciana

Actes o contractes referits a vaixells o aeronaus

Transmissions de béns mobles, semovients o crèdits

… la residència habitual (persona física) o el domicili fiscal (persona jurídica) de l'adquirent se situa en la Comunitat Valenciana

Constitució i cessió de drets reals, fins i tot de garantia, sobre béns immobles

Transmissió de valors

… es formalitza l'operació en la Comunitat Valenciana

Actes referits exclusivament a constitució de préstecs simples, fiances, arrendaments no immobiliaris i pensions

… la residència habitual (persona física) o el domicili fiscal (persona jurídica) del subjecte passiu se situa en la Comunitat Valenciana

Documents relatius a concessions administratives de béns, execucions d'obres o explotacions de serveis

… si els béns radiquen, els contractes s'executen, o els serveis es presten en la Comunitat Valenciana.
 
 
Consultar en la Llei els supòsits en els quals les concessions superen l'àmbit territorial d'una Comunitat Autònoma.

Anotacions preventives

… si l'òrgan registral davant el qual es produïsquen té la seua seu en la Comunitat Valenciana

Lletres de canvi i documents que suplisquen o realitzen funció de gir, pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs

… si el seu deslliurament o emissió té lloc en territori de la Comunitat Valenciana.

 
Si el deslliurament o emissió té lloc a l'estranger, quan la primera forqueta o titular tinga la seua residència habitual o domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. 

 

Incompatibilitat entre modalitats

És important conéixer la relació de compatibilitat i incompatibilitat entre les modalitats de l'Impost i que es resumeixen en el quadre següent:

 

TPO

OS

AJD

IVA

TPO

 

 

Incompatible

Incompatible

OS

Incompatible

 

Incompatible

Compatible

AJD

Incompatible

Incompatible

 

Compatible

IVA

Incompatible

Compatible

Compatible

 

 

També ha de tindre en compte que la modalitat Transmissions Patrimonials Oneroses és incompatible amb l'Impost sobre el Valor Afegit, per la qual cosa una mateixa operació no podrà ser gravada per tots dos impostos.

Així, en virtut del quadre anterior, les relacions d'incompatibilitat interna són:

 • Són incompatibles entre si les Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO) i les Operacions Societàries (OS); i sempre prevaldrà les Operacions Societàries (OS).

 • Entre les Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO), els Actes Jurídics Documentats (AJD) en la seua modalitat document notarial-quota variable, existeix incompatibilitat.

 • Entre l'OS, els Actes Jurídics Documentats (AJD) en la seua modalitat document notarial-quota variable existeix incompatibilitat. 

En quina oficina he de presentar?

Una vegada queda determinat, d'acord amb l'apartat anterior, que la Comunitat Valenciana és la competent per tindre cedit el rendiment, per a saber quina oficina concreta és la competent, pot consultar les regles següents:

 

FET IMPOSABLE

OFICINA COMPETENT

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES

Béns immobles i drets reals sobre béns immobles
 
 • Transmissions

 • Arrendaments

 • Constitució i cessió de drets reals (fins i tot de garantia)

Oficina del territori en què estiga situat en immobles
 
 
 
Si són diversos immobles en llocs diferents, és competent l'oficina en la circumscripció de la qual radiquen els immobles de major valor, aplicant les regla de valoració de l'Impost sobre Patrimoni

Hipoteca mobiliària, corprén sense desplaçament, vaixells o aeronaus

Oficina en la circumscripció de la qual radique el registre mercantil o de béns mobles on hagen de ser inscrits
 
 
Si són diversos béns i drets que es poden inscriure en registres diferents, és competent l'oficina en la circumscripció de la qual radica el registre en el qual s'han d'inscriure els de major valor, aplicant les regla de valoració de l'Impost sobre Patrimoni
Béns mobles, semovents, crèdits i drets reals sobre aquests béns
 
 • Transmissions

 • Constitució i cessió de drets reals

Oficina en la qual l'adquirent tinga la seua residència habitual si és persona física, o el seu domicili fiscal si és persona jurídica.
 
 
En cas de diversos adquirents amb residències/domicilis diferents, es presenta en l'oficina en la circumscripció de la qual radique la residència/domicilie de l'adquirent de béns i drets de major valor, d'acord amb les regles de l'Impost sobre Patrimoni.

Valors o accions

Oficina corresponent al territori en el qual es formalitza l'operació

Préstecs, fiances, arrendaments mobiliaris i pensions

Oficina corresponent al territori en el qual el subjecte passiu té la seua residència habitual si és persona física, o el seu domicili fiscal si és persona jurídica.

Concessions administratives i actes o negocis equiparats

 • De serveis: oficina corresponent al territori en el qual el concessionari té la seua residència habitual si és persona física o el seu domicili fiscal si és persona jurídica

 • De béns: oficina corresponent al territori en el qual es troben els béns

Béns de diversa naturalesa o actes o contractes als quals resulte aplicable més d'una de les normes anteriors

Preval la competència corresponent a l'acte o contracte de major valor
 
 
Es considera com a valor de l'acte o contracte a aquest efecte, la qual cosa respectivament corresponga, a partir de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Patrimoni, als béns immobles, en les garanties o béns que es puguen inscriure en els registres, als mobles transmesos i drets constituïts o als valors adquirits.

 

OPERACIONS SOCIETÀRIES

Oficina en la circumscripció de la qual es trobe el domicili fiscal de l'entitat

 

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Oficina en el territori de la qual radique el Registre en el qual s'han d'inscriure o anotar els béns o actes de major valor d'acord amb les normes de l'Impost sobre Patrimoni. Quan es tracte d'anotacions preventives d'embargament, en l'Oficina Liquidadora corresponent al lloc d'expedició. 

 

Per a conéixer les dades de contacte de l'oficina corresponent visite aquest enllaç.

Exempcions

La Llei reconeix determinats subjectes i supòsits que estan exempts del pagament de l'Impost. No obstant això, recorde que tota operació exempta està subjecta i, per tant, s'ha de presentar la corresponent autoliquidació.

A continuació pot consultar les exempcions en l'àmbit d'aquest Impost de forma esquematitzada, per la qual cosa per a conéixer si compleix els requisits exigits legalment per a la seua aplicació, haurà d'acudir a la norma (article 45 de la Llei i article 88 del Reglament). 

 
EXEMPCIONS SUBJECTIVES
 
Subjectes que, malgrat realitzar el fet imposable subjecte a l'Impost, no tenen l'obligació de pagar
 • Administracions Públiques territorials i institucionals

 • Seguretat Social

 • Entitats sense finalitat lucrativa regulades en la Llei 49/2002

 • Creu Roja Espanyola

 • Caixa d'Estalvis, per les adquisicions destinades directament a la seua obra social

 • Institut d'Espanya i Reials Acadèmies integrades en aquest, i les institucions de les Comunitats Autònomes amb finalitat anàloga

 • Organització Nacional de Cecs Espanyols

 • Obra Pia de Sants Llocs

 • Església Catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que hagen subscrit acords de cooperació amb l'Estat espanyol

 • Partits Polítics amb representació parlamentària

EXEMPCIONS OBJECTIVES
 
Supòsits de fet que, malgrat constituir fets imposables subjectes a l'Impost, no generen l'obligació de pagar
 • Transmissions i altres actes o contractes segons els tractats o convenis internacionals incorporats a l'ordenament intern

 • Exercici de retracte legal cap a l'adquirent que haja satisfet l'impost

 • Aportacions de béns i drets dels cònjuges a la societat conjugal i adjudicacions en pagaments posteriors quan es formalitzen en escriptura pública (no aplicable en règim econòmic matrimonial de separació de béns).

 • Lliurament de diners com a preu de béns o en paga de serveis, crèdits o indemnitzacions

 • Bestretes sense interés concedides per l'Estat i les Administracions Públiques territorials o institucionals

 • Concentració parcel·lària, permutes i adjudicacions intervingudes per l'Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari

 • Aportacions de terrenys a juntes de compensació i adjudicacions proporcionals de solars, reparcel·lacions

 • Garanties constituïdes pels tutors

 • Transmissions de valors, en els termes de l'article 314 de la Llei del Mercat de Valors

 • Operacions societàries en què s'aplica el règim especial del capítol. VIII de la Llei de l'Impost de societats, quant a la modalitat TPO o AJD.

 • Constitució de societats, augments de capital, aportacions dels socis i trasllats de seu d'adreça efectiva o domicili fiscal

 • Determinades operacions i actes relacionats amb els habitatges protegits

 • Actes i contractes dirigits exclusivament a salvar la ineficàcia d'altres anteriors, inexistents o nuls, en raó dels quals s'haja satisfet l'impost

 • Depòsits en efectiu i préstecs

 • Transmissió d'edificacions en empreses de lísing per a arrendar-les amb opció de compra, sempre que no tinguen vincles directes o indirectes

 • Transmissions de vehicles usats amb motor mecànic per a circular per carretera quan l'adquirent siga un empresari dedicat habitualment a la compravenda dels mateixos i els adquirisca per a la seua revenda

 • Cancel·lació d'hipoteques, quant al gravamen per AJD

 • Escriptures que continguen quitacions o minoracions de préstecs crèdits o altres garanties, en l'àmbit d'un procediment concursal i d'acord amb la normativa aplicable

 • Determinades operacions relacionades amb les Institucions d'Inversió Col·lectiva, fons d'inversió, Institucions d'Inversió Col·lectiva Immobiliària, fons de titulització i fons de capital de risc i Societats d'Inversió del Mercat Immobiliari, entre altres.

 • Aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat d'acord amb la normativa aplicable

 • Escriptures de préstec amb garantia hipotecària quan el prestatari siga alguna de les persones o entitats a les quals es refereix la Llei

 • Els arrendaments d'habitatges per a ús estable i permanent a què es refereix l'art. 2 de la Llei d'arrendaments urbans

 • Determinades exempcions relacionades amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19

 

A més, es reconeix l'existència d'altres exempcions recollides en altres normes vigents en el nostre ordenament.

Operacions freqüents: Guies d'emplenament model 600

A continuació disposa d'unes guies d'emplenament, sempre complementàries a la lectura de les instruccions del model i els globus d'ajuda de la pròpia aplicació: