Impost sobre successions i donacions

Impost sobre Successions i Donacions

 
L'impost sobre Successions i Donacions grava les adquisicions gratuïtes regulades en la llei del citat impost quan siguen realitzades per persones físiques, com ara herències, llegats, donacions, etc. (Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions) Quan aquesta adquisició la realitza una persona jurídica (societat, fundació, etc.), l'operació tributa per l'impost de societats.
 
 
 
Per a conéixer els principals aspectes de l'Impost, seleccione l'opció adequada de les quals es plantegen a continuació. Trobarà informació sobre els elements bàsics de cada modalitat, així com els tràmits necessaris relacionats amb cadascuna d'elles. 

Fet imposable

El fet imposable d'aquest Impost el constitueixen:
  • Les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori.
  • L'adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, inter vivos.
  • La percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d'assegurances sobre la vida, quan el contractant siga persona diferent del beneficiari, excepte els supòsits expressament regulats en l'article 17.2, a) de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 

Àmbit d'aplicació territorial: On he de presentar i quina normativa he d'aplicar

 

FET IMPOSABLE

SUBJECTE PASSIU

COMPETÈNCIA TERRITORIAL

NORMATIVA APLICABLE

 

SUCCESSIONS MORTIS CAUSA

Hereu/Legatari

Davant que Administració he de presentar?

Quina norma he d'aplicar?

 

El difunt residia a Espanya en el moment de la meritació

Resident a Espanya

Comunitat Autònoma de residència del difunt

 

 

Normativa de la Comunitat Autònoma de residència del difunt

(si el difunt residia en la Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

 

No resident a Espanya

 

Estat

(Delegació AEAT de Madrid)

 

 

 

 

El difunt no residia a Espanya en el moment de la meritació

 

 

 

Resident a Espanya

 

 

 

 

Estat

(Delegació AEAT de Madrid)

Béns a Espanya: Normativa de la Comunitat Autònoma on es trobe el major valor dels béns i drets del cabal relicte situats a Espanya

(si el major valor dels béns i drets del cabal relicte se situa en la Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

No béns a Espanya: cada subjecte passiu s'aplica la normativa de la seua Comunitat Autònoma de residència

(si el subjecte passiu resideix en la Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

No resident a Espanya

 

Estat

(Delegació AEAT de Madrid)

Béns a Espanya: Normativa de la Comunitat Autònoma en la qual se situen els béns de major valor

(si el major valor dels béns se situa en la Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

No béns a Espanya:

no subjecte a l'Impost

Veure: DA2º Llei 29/1987, art. 28, 32, 48 L22/2009.

 

DONACIONS i negocis jurídics equiparables

Donatari

Davant que Administració he de presentar?

Quina norma he d'aplicar?

 

 

 

 

 

 

De béns immobles exclusivament
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situats a Espanya

Resident a Espanya

 

Comunitat Autònoma on se situe l'immoble

 

 

 

 

Normativa de la Comunitat Autònoma on se situe l'immoble

(si l'immoble se situa en la Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

 

No resident a Espanya

 

Estat

(Delegació AEAT de Madrid)

 

 

Situados fuera de España

Resident a Espanya

 

Estat

(Delegació AEAT de Madrid)

Normativa de la Comunitat Autònoma on residisca el donatari

(si el donatari resideix en la Comunitat València: Llei 13/1997)

No resident a Espanya

 

No subjecte

 

 

De bienes muebles exclusivamente

Situats a Espanya

Resident a Espanya

 

Comunitat Autònoma de residència habitual del donatari

Normativa de la Comunitat Autònoma de residència habitual del donatari

 

(si el donatari resideix habitualment en Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

No resident a Espanya

 

Estat

(Delegació AEAT de Madrid)

Normativa de la Comunitat Autònoma on haja estat situat el bé un major nombre de dies del període dels 5 anys immediats anteriors, comptats de data a data, que finalitze el dia anterior a la meritació

(si és la Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

Situats fora d'Espanya

Resident a Espanya

Comunitat Autònoma de residència habitual del donatari

Normativa de la Comunitat Autònoma de residència habitual del donatari

 

(si el donatari resideix habitualment en Comunitat Valenciana: Llei 13/1997)

No resident a Espanya

No subjecte

 

 

Recorde que, a l'efecte d'aquest Impost, les persones físiques residents en territori espanyol es considera que resideixen en el territori de la Comunitat Autònoma en la qual romanguen un major nombre de dies del període dels cinc anys immediats anteriors, comptats de data a data, que finalitze el dia anterior al de meritació. Quan no fora possible determinar aquesta permanència, es consideraran residents en el territori de la Comunitat Autònoma on tinguen el seu principal centre d'interessos. Si amb aquesta regla tampoc poguera determinar-se la residència, es consideraran residents en el lloc de la seua última residència declarada a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).