Impost sobre patrimoni

Impost sobre el Patrimoni

L'Impost sobre el Patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic que siga titular, deduint les càrregues i els gravàmens que disminuïsquen el seu valor, així com els deutes i les obligacions personals que haja de respondre el titular. A més, es presumeix que formen part del patrimoni del subjecte passiu els béns i drets que hagueren pertangut al mateix en el moment de l'anterior meritació, excepte prova de transmissió o pèrdua patrimonial.
 
L'impost s'esdevinga el 31 de desembre de cada any i afecta al patrimoni que siga titular el subjecte passiu en aquesta data

Tinc l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni?

Existeix obligació de presentar la declaració per l'Impost sobre Patrimoni si es dona alguna de les següents circumstàncies:

 • La seua quota tributària, determinada d'acord amb les normes de l'Impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedisquen, resulta a INGRESSAR.

A aquest efecte, tinga en compte que, en la Comunitat Valenciana el mínim exempt, és de 500.000 € amb efectes des del 01/01/2021, per la qual cosa afecta el patrimoni del qual siga titular a 31/12/2021 (que es declararà en el 2022), i successius.

Per tant, en la Comunitat Valenciana, si la base imposable determinada d'acord amb les normes de l'Impost, és igual o inferior 500.000 € no existeix obligació de declarar.

 • No donant-se l'anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulta SUPERIOR a 2.000.000 d'euros.

Per a determinar la concurrència d'aquesta circumstància, han de tindre's en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguen o no exempts de l'Impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminuïsquen el valor d'aquests, ni tampoc els deutes o obligacions personals de les quals haja de respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l'any, qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest Impost.

Terminis

El termini de presentació de les autoliquidacions de l'Impost sobre el Patrimoni, és el mateix per a totes elles, qualsevol que siga el seu resultat (a ingressar o negativa).
 
Aquest termini és el determinat cada any per a la presentació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i que haurà de consultar en la  pàgina de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Com es presenta?

Els subjectes passius de l'Impost sobre el Patrimoni hauran de realitzar de manera obligatòria la presentació electrònica per Internet de la declaració corresponent a aquest impost (model 714).
 
Els contribuents que presenten declaració per l'Impost sobre el Patrimoni, estaran obligats a presentar electrònicament, per Internet o telèfon, la declaració corresponent a l'IRPF o l'esborrany d'aquesta.
 

Ha de tindre en compte les següents indicacions per a l'autoliquidació de l'Impost:

 • Les autoliquidacions de l'Impost sobre el Patrimoni hauran de confeccionar-se des del formulari web del model 714 al qual podrà accedir utilitzant l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni", disponible en la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • La presentació electrònica per Internet pot realitzar-se utilitzant els següents sistemes electrònics d'identificació, autenticació i signatura:

  • Certificat electrònic reconegut emés d'acord amb el que es preveu en l'article 2. a).1r de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre

  • Sistema Cl@ve PIN d'acord amb el que es preveu en l'article 2. a).2n de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

  • Número de referència: com en exercicis anteriors, podran també presentar-se electrònicament per Internet mitjançant la consignació del Número d'Identificació Fiscal (NIF) de l'obligat tributari o obligats tributaris i del número o números de referència posats a la disposició del contribuent per l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a l'IRPF..

   Tinga en compte que si presenta la declaració amb Número de referència ha de domiciliar el pagament de la quota. Si no vol o no pot domiciliar-ho, abans de la presentació ha de dirigir-se a la seua entitat financera per a realitzar el pagament i obtindre el NRC (Número de referència Complet) que justifica el pagament.

   Per a obtindre el NRC, aporte a la seua entitat la informació següent:

   • Model: 714

   • Exercici: any corresponent que es declara

   • Període: 0A (zero A)

   • Quota: import exacte amb decimals

   Rebrà un codi, guarde'l.

   La presentació de l'autoliquidació mitjançant NRC està necessàriament vinculada a la presentació i ingrés simultani de l'autoliquidació per a la qual se sol·licita el NRC. Si no es realitza de manera simultània, i s'ingressa una autoliquidació que ja ha sigut presentada prèviament a sol·licitud de NRC, l'ingrés no apareixerà vinculat a la presentació.

   No obstant això, per a qualsevol dubte o problema, contacte amb l'ATV per a poder assistir-li mitjançant la cita prèvia telefònica. enlazar

Com es paga?

Sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar l'ajornament o fraccionament del pagament el pagament del deute tributari resultant de l'Impost sobre el Patrimoni podrà realitzar-se en efectiu, mitjançant deute o càrrec en compte o mitjançant domiciliació bancària, en els mateixos termes que es preveuen per al pagament en efectiu en una sola vegada de l'IRPF.

Així mateix, el pagament o extinció dels deutes tributaris podrà realitzar-se:

 • Mitjançant el lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguen inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, d'acord amb el que es disposa en l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (Art. 36.dues Llei Impost Patrimoni).

 • Per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes previstos en els articles 71 i següents de la Llei General Tributària i d'acord amb les condicions i el procediment establits en els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.

Quan hagen de presentar declaració per l'Impost sobre el Patrimoni els subjectes passius per obligació real, el depositari o gestor dels béns o drets dels no residents respondrà solidàriament de l'ingrés del deute tributari corresponent a aquest Impost pels béns o drets depositats o la gestió dels quals tinga encomanada, en els termes previstos en l'article 42 de la Llei General Tributària (art. 6.Tres LIP).

Si en presentar la seua autoliquidació opta per sol·licitar un ajornament o fraccionament ha de dirigir-se al Departament de Gestió de l'ATV.

Si amb anterioritat a rebre la resolució de l'ATV que concedisca o denegue l'ajornament/fraccionament, Vosté vol realitzar algun ingrés parcial, ha de sol·licitar prèviament una carta de pagament al Departament de Recaptació de l'Agència Tributària Valenciana. En aquest cas, ha de tindre en compte que els pagaments parcials realitzats mitjançant un codi NRC () que no estiguen vinculats a una carta de pagament, no constaran com a ingrés davant l'òrgan gestor de l'ATV. 

Informació bàsica sobre l'Impost

Fet imposable

Titularitat de béns i drets de contingut econòmic a 31 de desembre de cada any.

 

Subjecte passiu

Són subjectes passius de l'impost les persones físiques.

1. Amb caràcter general, tributen per obligació personal les persones físiques que tenen la residència habitual en el territori espanyol, que han de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals siguen titulars a 31 de desembre, independentment del lloc on estiguen situats els béns o es puguen exercir els drets, deduint les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels béns i els drets respectius, com també els deutes i les obligacions personals que haja de respondre el declarant.

2. Tributen per obligació real les persones que no tenen la residència habitual en el territori espanyol i són titulars de béns o drets que estan situats, es poden exercir o s'han de complir en el territori espanyol en 31 de desembre, deduint les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que afecten aquests béns o drets, com també els deutes per capitals que s'han invertit.

 

Base imposable

És el valor del patrimoni net del contribuent. Aquesta magnitud és la diferència algebraica entre l'import del patrimoni brut i tots els deutes deduïbles.
 
Els diferents béns i drets que integren el patrimoni del contribuent, s'han de computar aplicant les regles de valoració específiques que estableix a aquest efecte la Llei de l'impost segons la naturalesa pròpia de cada element patrimonial.
 
Es consideren deutes deduïbles en l'impost sobre el patrimoni les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que disminuïsquen el valor dels béns o els drets respectius, com també els deutes i les obligacions personals que haja de respondre el subjecte passiu. Només són deduïbles si estan justificats degudament, i els interessos no es poden deduir en cap cas.
 

Tinga en compte l'existència de béns exempts amb els requisits previstos en la LIP i en el Reial decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'Impost sobre el Patrimoni. Així, estan exempts:

 1. Els béns que integren el patrimoni històric espanyol que estiguen inscrits en el Registre general de béns d'interés cultural o a l'Inventari general de béns mobles, com també aquells que s'hagen qualificat com a béns d'interés cultural per part del Ministeri de Cultura i estiguen inscrits en el registre corresponent.

 2. Els béns que integren el patrimoni històric de les comunitats autònomes.

 3. Determinats objectes d'art i antiguitats.

 4. L'aixovar domèstic.

 5. Els drets de contingut econòmic en els instruments següents:

  1. Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics dels beneficiaris en una pla de pensions.

  2. Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes als plans de previsió assegurats definits en l'article 51.3 de la Llei de l'IRPF.

  3. Els drets de contingut econòmic que corresponguen a aportacions efectuades pel subjecte passiu als plans de previsió social empresarial regulats a l'article 51.4 de la Llei de l'IRPF.

  4. Els drets de contingut econòmic derivats de les primes satisfetes pel subjecte passiu als contractes d'assegurança col·lectiu, diferents dels plans de previsió social empresarial, que instrumenten els compromisos per pensions assumits per les empreses, en els termes que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de regulació dels plans i els fons de pensions, i la normativa de desplegament corresponent, com també els derivats de les primes satisfetes pels empresaris als contractes d'assegurança col·lectiu esmentats.

  5. Els drets de contingut econòmic que corresponguen a primes satisfetes a les assegurances privades que cobrisquen la dependència definits en l'article 51.5. de la Llei de l'IRPF.

6. Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentre formen part del patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no estiguen afectes a activitats econòmiques.

7. Els valors pertanyents a no residents els rendiments dels quals estiguen exempts en virtut del que disposa l'article 14 del text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març.

8. El patrimoni empresarial i professional.

9. Les participacions en determinades entitats empresarials i professionals.

10. L'habitatge habitual del contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros.

 

Base liquidable

Per a determinar la base liquidable dels subjectes passius residents en la Comunitat Valenciana, la base imposable s'ha de reduir l'import del mínim exempt de tributació, que ascendeix:

Quantia

Aplicació

500.000 euros

Per als subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment en la Comunitat Valenciana.

1.000.000 euros

Per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

Quota íntegra

La quota tributària dels subjectes passius residents en la Comunitat Valenciana s'obté d'aplicar a la base liquidable l'escala de gravamen següent:

Base liquidable

(fins a euros)

Quota

(euros)

Resta base liquidable

(fins a euros)

Tipus aplicable

(percentatge)

0,00

0

167.129,45

0,25

167.129,45

417,82

167.123,43

0,37

334.252,88

1.036,18

334.246,87

0,62

668.499,75

3.108,51

668.499,76

1,12

1.336.999,51

10.595,71

1.336.999,50

1,62

2.673.999,01

32.255,10

2.673.999,02

2,12

5.347.998,03

88.943,88

5.347.998,03

2,62

10.695.996,06

229.061,43

En adelante

3,5

 

Quota a ingressar

A l'efecte de determinar la quota a ingressar ha de tindre en compte:

 1. LIMITACIÓ DE LA QUOTA ÍNTEGRA I QUOTA MÍNIMA DE L'IMPOST. Aplicable només als subjectes passius sotmesos a l'Impost per obligació personal.

La suma de la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni conjuntament amb les quotes de l'IRPF (quota íntegra general i quota íntegra de l'estalvi) no pot superar el 60% de la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi, de l'IRPF (hi ha tindre en compte que l'article 31 de la Llei de l'impost sobre el patrimoni introdueix determinades precisions sobre les partides que fa falta excloure o afegir a l'efecte de determinar l'import de la base imposable i la quota íntegra de l'estalvi de l'IRPF, i també de determinar la quota íntegra de l'impost sobre el patrimoni).

Si es produeix un excés del límit del 60%, l'excés s'ha de reduir en la quota de l'impost sobre el patrimoni, i la reducció no pot superar el 80% d'aquesta quota. És a dir, s'estableix una quota mínima no reduïble en l'impost sobre el patrimoni equivalent al 20% de la quota íntegra del mateix impost.

Si els components d'una unitat familiar han optat per la tributació conjunta en l'IRPF, el límit de les quotes íntegres conjuntes d'aquest impost i de la de l'impost sobre el patrimoni es calcula acumulant les quotes íntegres reportades pels components de la unitat familiar en l'impost sobre el patrimoni. La reducció que, en el seu cas, s'haja de practicar ha de prorratejar-se entre els subjectes passius de manera proporcional a les quotes íntegres respectives en l'impost sobre el patrimoni.

 1. DEDUCCIÓ PER IMPOSTOS SATISFETS A l'ESTRANGER. Aplicable als subjectes passius per obligació personal de contribuir, i sense perjudici del que disposen els tractats o els convenis internacionals. De la quota d'aquest impost s'ha de deduir, per causa de béns situats fora d'Espanya i de drets que es puguen exercir o que s'hagen de complir fora d'aquest territori, la quantitat menor de les dues següents:

  • L'import efectiu que s'haja satisfet a l'estranger en raó de gravamen de caràcter personal que afecte els elements patrimonials computats en aquest impost.

  • El resultat d'aplicar sobre la part de la base liquidable gravada a l'estranger el tipus mitjà efectiu de gravamen d'aquest impost.