Informació sobre l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana

Quines són les seues funcions?

D'acord amb l'article 2 del Decret 53/2020, les seues funcions seran les següents:

 1. Formular recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors i sistemes d'informació relacionats amb el sistema tributari valencià.
 2. Constituir un fòrum d'intercanvi i comunicació entre organismes públics i socials.
 3. Proposar la realització d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de l'Administració Tributària Valenciana.
 4. Participar i mantindre relacions amb institucions similars.
 5. Facilitar la trobada i la participació d'agents socials i econòmics als quals afecte l'aplicació del sistema tributari valencià.
 6. Elaborar publicacions de divulgació del coneixement i de la normativa en matèria tributària, en format accessible i comprensible, per a millorar l'accés de la ciutadania no experta al coneixement i la regulació normativa en matèria tributària, i fomentar la seua participació.
 7. Avaluar, des d'una perspectiva inclusiva amb especial atenció als segments de població més vulnerables, els efectes de les mesures legislatives introduïdes en l'àmbit d'aplicació del sistema tributari valencià, a fi de permetre un control de la seua aplicació amb la finalitat de proposar-ne correccions o millores.
 8. Facilitar el disseny, el seguiment i l'avaluació de les polítiques i intervencions amb un impacte en el sistema tributari valencià.
 9. Qualssevol altres funcions que, en l'àmbit dels seus objectius, li siguen encomanades per la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Com funciona l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana?

L'Observatori Fiscal funcionarà en Ple, que serà el màxim òrgan de decisió, control, planificació, seguiment i supervisió de la seua activitat, i desenvoluparà les funcions establides en l'article 2 del Decret 53/2020.

Per la seua banda, el Ple de l'Observatori Fiscal podrà acordar la creació de comissions de treball per a temes específics relacionats amb les seues funcions.

Quina és la seua composició legal?

De conformitat amb el que s'ha establit en el Decret 53/2020, la composició legal de l'Observatori Fiscal és la següent:

1. Presidència

Correspondrà a qui ostente la titularitat de la conselleria que té atribuïda la competència en matèria d'hisenda.

2. Vicepresidència

Correspondrà a qui ostente la titularitat de la secretaria autonòmica que té atribuïda la competència en matèria d'hisenda.

3. Vocalies

Seran vocals de l'Observatori Fiscal:

a) En representació de l'Administració:

1r. La persona que ostente la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana.

2n. La persona que ostente la Subdirecció General de l'Agència Tributària Valenciana.

3r. La persona que ostente la Delegació de l'Agència Tributària Valenciana a Castelló.

4t. La persona que ostente la Delegació de l'Agència Tributària Valenciana a Alacant.

5é. Dos funcionaris o funcionàries de cada un dels departaments següents de l'Agència Tributària Valenciana:

– Departament de Gestió.

– Departament d'Inspecció.

– Departament de Recaptació.

– Departament d'Informàtica.

– Departament de Valoració.

6é. Un funcionari o funcionària de cada un dels departaments següents de l'Agència Tributària Valenciana:

– Servei de Règim Jurídic.

– Oficina de Qualitat i Estadístiques Tributàries.

– Equip de Comunicació i Relacions Institucionals.

– Secretaria General.

7é. La persona que ostente la Direcció General de Tributs i Joc.

8é. La persona que ostente la Subdirecció General de Tributs.

9é. Dos representants del Deganat del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana.

10é. Dos representants per cada una de las universitats següents:

– Universitat de València-Estudi General.

– Universitat Politècnica de València.

– Universitat d'Alacant.

– Universitat Miguel Hernández d'Elx.

– Universitat Jaume I de Castelló.

 

b) En representació de les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana:

Una persona en representació de cada una de les associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s'establisquen, amb un màxim de 20 persones, designades per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

 

4. Direcció tècnica

Correspondrà a la persona que ostente la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana.

5. Secretaria

Correspondrà a un funcionari o funcionària de l'Agència Tributària Valenciana, pertanyent a un dels equips del Departament de Gestió, nomenat a aquest efecte per la Presidència de l'Observatori Fiscal, amb veu però sense vot.

Com es designen les vocalies que representen les entitats ciutadanes?

Les vocalies de l'Observatori Fiscal les nomena la Presidència a proposta de les respectives associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari a què fa referència l'article 4.2.d) del Decret 53/2020.

Per a garantir l'equilibri de la composició de l'òrgan, les organitzacions o entitats que formen part de l'Observatori Fiscal hauran de proposar dos representants, un home i una dona. La direcció general de l'Agència Tributària Valenciana designarà, per sorteig, les entitats la vocalia de les quals serà ostentada per una dona, de manera que s'aconseguisca la paritat en l'Observatori Fiscal.

Quant dura el seu mandat?

D'acord amb l'article 12.3 del Decret 53/2020, la duració del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració. En els casos en què hi haja vocalies que formen part de l'Observatori Fiscal per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s'ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designats o designades.

Quines són les funcions de la Presidència de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana?

D'acord amb l'article 5 del Decret 53/2020, correspon a la Presidència:

 1. Ostentar la representació de l'Observatori Fiscal.
 2. Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries.
 3. Fixar l'ordre del dia de les sessions, tenint en compte les propostes i peticions formulades pels seus membres, en els termes previstos en aquestes normes de funcionament.
 4. Presidir i alçar les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i dirimir els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.
 5. Totes aquelles altres funcions que se li atribueixen en aquest decret o en les normes de funcionament intern.

Com funciona el Ple de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana?

 • El Ple de l'Observatori Fiscal, integrat per la Presidència, la Vicepresidència i les vocalies, a més d'una Secretaria, és el màxim òrgan de decisió, control, planificació, seguiment i supervisió de la seua activitat, i desenvoluparà les funcions establides en l'article 2 del Decret 53/2020.
 • Es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre, i amb caràcter extraordinari quan la naturalesa dels assumptes a tractar així ho exigisca, a iniciativa pròpia de la Presidència o a sol·licitud, almenys, de la meitat dels seus membres que, en tot cas, hauran de proposar la inclusió de temes en l'ordre del dia.
 • Per a la vàlida constitució del Ple serà necessària, a més de la presència de les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria, o de les que, si escau, les substituïsquen, la d'almenys la meitat dels representants de l'Administració i de les universitats públiques referenciades en l'article 4, i de les associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari a què fa referència l'article 4.2.d) del Decret 53/2020.
 • Per a l'adopció dels acords serà suficient la majoria simple dels vots dels membres assistents, i dirimirà els empats el vot de qualitat de la Presidència de l'Observatori Fiscal. El vot serà individual, i podrà, a més, ser secret quan ho sol·licite qualsevol dels membres assistents o ho acorde així la Presidència. La persona titular de la Secretaria no tindrà dret a vot.
 • Les sessions del Ple podran celebrar-se en qualsevol lloc que decidisca la Presidència.

Com funcionen els grups de treball de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana?

D'acord amb l'article 14 del Decret 53/2020, el Ple de l'Observatori Fiscal podrà acordar la creació de comissions de treball per a temes específics relacionats amb les seues funcions.

L'acord del Ple n'establirà la composició, que podrà integrar persones no pertanyents al mateix Ple o alienes a l'Administració pública, les seues funcions i el règim de funcionament, a més del termini en què hauran de complir l'encàrrec que se'ls haja encomanat.