Impost sobre habitatges buits

Impost sobre Habitatges Buits

Aquest Impost es crea per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021.

Es tracta d'un tribut propi de la Generalitat Valenciana, de naturalesa directa, que grava els habitatges deshabitats com a instrument per a incentivar l'oferta de lloguer en l'àmbit d'aplicació de l'Impost i garantir la funció social de la propietat d'un habitatge.

Té caràcter finalista i els ingressos que deriven de la seua recaptació estaran afectats al finançament de les actuacions protegides pels plans d'habitatge, especialment en els municipis on s'hagen obtingut aquests ingressos.

És aplicable en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Per a més informació, consulte els apartats següents o este enllaç.

Fet imposable

Tinença d'habitatges buits no ocupats en els termes de la Llei 2/2017 de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de la Comunitat Valenciana. Per tant, tal com exigix la Llei 2/2017, de 3 de febrer, fins que no estiga en funcionament el Registre d'habitatges deshabitats, l'impost no resulta exigible.
 
A l'efecte d'aquest impost, s'entén per habitatge buit:
  • No es destine de manera efectiva a l'ús residencial legalment previst
  • Es trobe permanentment desocupada per un període superior a dos anys, sense causa justificada

Subjecte passiu

Persones jurídiques que tinguen la condició de grans tenidors d'habitatges en els termes de la Llei 2/2017. 
 
Disposa l'article 16 d'aquesta Llei, que es consideren grans tenidors d'habitatges, aquelles persones físiques o jurídiques que destinant la seua activitat a la construcció, promoció, intermediació o finançament de la construcció o de la compra d'habitatge, disposen de més de 10 habitatges en règim de propietat, lloguer, usdefruit o altres modalitats de gaudi que els faculten per a determinar els usos a què es destinen, i les excloguen del mercat de venda, lloguer, o dret de superfície que complisquen els requisits de l'article 15 de la Llei 2/2017.
 
No es computen a tals efectes, els habitatges en les quals concórrega algun dels següents motius per a la desocupació:
  • Immobles destinats a usos d'habitatge de segona residència, amb un màxim de 4 anys de desocupació continuada.

  • Immobles destinats a usos d'habitatge turístic o terciaris almenys amb una ocupació mínima d'un mes a l'any.

  • Immobles destinats a usos dotacionals.

  • Immobles destinats a habitatge que les seues titulars persones físiques o jurídiques oferisquen en venda (un any màxim) o lloguer (amb un màxim de sis mesos), en condicions de mercat.

  • Immobles que es troben pendents de partició hereditària o sotmesos a procediments d'extinció de comunitat de béns o societat a guanys o l'ús de la qual estiga pendent de resolució en un procés judicial o qualsevol altra situació que haja impedit la seua inscripció fins i tot existint títol jurídic per a això.

  • Trasllat temporal de domicili per raons laborals, de salut, de dependència o emergència social.

Els qui tenen la consideració de grans tenidors, han de comunicar a la Conselleria d'Habitatge, semestralment, la relació d'aquells habitatges deshabitats definits en l'article 14 de la Llei 2/2017.

Meritació

 31 de desembre de cada any. L'Impost afecta al parc d'habitatges que és titular el subjecte passiu en aquesta data. 

Base imposable

Nombre total de metres quadrats construïts, incloses les zones comunes, dels habitatges inscrits en el Registre d'Habitatges Buits del qual siga titular el subjecte passiu en la data de meritació de l'Impost. 

Quota integra

És el resultat d'aplicar en la base imposable els tipus de gravamen de l'escala següent

Base imposable fins
(nombre de metres quadrats)

Quota integra
(euros)

Resta de base imposable fins
(nombre de metres quadrats)

Tipus aplicable
(€/metre quadrat)

0

0

5.000

7,5

5.000

37.500

20.000

11,25

20.000

206.250

40.000

15

40.000

506.250

En davant

22,5

 

Autoliquidació

Les persones obligades a declarar hauran d'autoliquidar l'impost i ingressar l'import del deute tributari per mitjà del model 635 durant els tres mesos posteriors a la finalització del període impositiu.

La confecció del model s'efectuarà a través de les utilitats posades a la seua disposició en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana i exigirà l'enviament d'un fitxer elaborat conformement al contingut i especificacions contingudes en l'annex I de la present ordre.

El pagament del tribut es podrà efectuar de manera telemàtica o per mitjà d'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació dels tributs de la hisenda de la Generalitat Valenciana.

La presentació de la declaració s'efectuarà de manera telemàtica.

Recursos i reclamacions

Els actes de gestió, inspecció i recaptació dictats en l'àmbit d'aquest Impost, poden ser objecte de reclamació economicoadministrativa davant el Jurat Economicoadministratiu sense perjudici de la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, de recurs de reposició davant l'òrgan que haja dictat l'acte impugnat.