...He perdut el dret a aplicar un benefici fiscal?

He perdut el dret a aplicar un benefici fiscal

En l'àmbit de cada Impost, existeixen beneficis fiscals (exempcions, bonificacions, reduccions, tipus reduïts…) que, per a ser aplicats, han de complir-se determinats requisits exigits per les normes.

L'incompliment d'aquests requisits determina la pèrdua del dret a la seua aplicació des del moment en què establisca la normativa específica o, en defecte d'això, des que es produïsca l'incompliment, sense necessitat de declaració administrativa prèvia. Així, naix l'obligatorietat d'ingressar la part del deute tributari no ingressat en el moment d'autoliquidació a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, mitjançant la presentació d'autoliquidació complementària.

Així mateix, seran exigibles interessos de demora pel temps transcorregut des que es degué ingressar l'import del deute tributari fins que efectivament s'ingressa.

El termini per a la presentació de l'autoliquidació complementària corresponent és d'1 mes des que es produïsca l'incompliment.