Visualització de contingut web

He comprat un immoble

Fet imposable

Transmissió onerosa per actes inter vius d'un bé immoble

Subjecte passiu

L'adquirent. És a dir, la persona que compra el bé immoble (sempre que el venedor no siga empresari en exercici de la seua activitat).

Meritació

Dia en què es realitza l'acte o contracte, és a dir, la data d'atorgament de l'escriptura o del contracte privat.

Base imposable

Valor del bé immoble transmés. 

En el cas dels béns immobles, el seu valor serà el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari, a la data de meritació de l'impost.

No obstant això, si el valor del bé immoble declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada, o tots dos són superiors al seu valor de referència, es prendrà com a base imposable la major d'aquestes magnituds.

Quan no existisca valor de referència o aquest no puga ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable, sense perjudici de la comprovació administrativa, serà la major de les següents magnituds: el valor declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada o el valor de mercat.

Tipus de gravamen

  • Tipus general: 10%
    • No obstant això, per a les compravendes que es duguen a terme des del 01/01/2023, quan el valor dels béns immobles transmesos o del dret que es constituïsca o cedisca sobre aquests siga superior a un milió d'euros, el tipus aplicable serà l'11%
    • A l'efecte de l'aplicació del tipus de gravamen general, les adquisicions relacionades amb una mateixa finca registral fetes al mateix transmitent en el termini de 3 anys, comptadors des de la data de cadascuna, es consideraran com una sola transmissió a l'efecte de la liquidació de l'impost.
  • Tipus reduïts:  La Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, estableix tipus reduïts aplicables en determinats suposats.

    Pot consultar els tipus reduïts en l'apartat Beneficis Fiscals - Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Deute tributari

Serà el resultat d'aplicar sobre la base imposable el tipus impositiu que procedisca d'acord amb el que es preveu en la normativa vigent.

Recorde l'existència de supòsits d'exempció i de beneficis fiscals.

Model d'autoliquidació i documentació a presentar

Model 600.

Quant a la documentació a aportar, recorde que des del 28/5/2015 ja no és obligatòria l'aportació del document notarial.

En tots els casos:

  • És obligatòria l'aportació de l'original i còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost.

  • En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, s'aportarà original del NIF o NIE o autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat. 

Per a conéixer la documentació a aportar en supòsits concrets, consulte les Instruccions del model 600.

en este enllaç una guía d'emplenament d'esta operació.

Termini de presentació

Un mes comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.