Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Visualització de contingut web

He comprat un immoble

Fet imposable

Transmissió onerosa per actes inter vivos d'un bé immoble

Subjecte passiu

L'adquirent. És a dir, la persona que compra el bé immoble (sempre que el venedor no siga empresari en exercici de la seua activitat).

Meritació

Dia en què es realitza l'acte o contracte, és a dir, la data d'atorgament de l'escriptura o del contracte privat.

Base imposable

Valor del bé immoble transmés. 

En el cas dels béns immobles, el seu valor serà el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari, a la data de meritació de l'impost.

No obstant això, si el valor del bé immoble declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada, o tots dos són superiors al seu valor de referència, es prendrà com a base imposable la major d'aquestes magnituds.

Quan no existisca valor de referència o aquest no puga ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable, sense perjudici de la comprovació administrativa, serà la major de les següents magnituds: el valor declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada o el valor de mercat.

Tipus de gravamen

 • Tipus general: 10%
 • Tipus reduïts, en els supòsits previstos en l'article Tretze (enllaç) de la Llei 13/1997 i amb els requisits exigits per aquest precepte:
  • 8%

   • Adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general sempre que tals habitatges constituïsquen o vagen a constituir el primer habitatge habitual de l'adquirent o cessionari

   • Adquisició d'habitatges que vagen a constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys per la part que aquests adquirisquen, sempre que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca dels limites següents:

    • 25.000 euros en tributació individual

    • 40.000 euros en tributació conjunta

   • Adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'un conjunt d'elements corporals i, en el seu cas, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional del transmitent, constituïsquen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, en els termes als quals es refereix l'art. 7.1 de la Llei 37/1992 i l'art. 7.5 del Reial decret legislatiu 1/1993, sempre que concórreguen les circumstàncies previstes en l'art. Tretze de la Llei 13/1997.

   • Adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per joves menors de 35 anys, quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'art. Tretze de la Llei 13/1997.

  • 4%

   • Adquisicions d'habitatges protegits de règim especial sempre que les mateixes constituïsquen o vagen a constituir l'habitatge habitual de l'adquirent o cessionari

   • Adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa o monoparental, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que van habitar l'habitatge, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de la meritació, no excedisca, en conjunt, de 45.000 euros.

   • Adquisicions d'habitatges que vagen a constituir l'habitatge habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, per la part del bé que aquell adquirisca.

   • Adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada, sempre que concórreguen les circumstàncies previstes en l'art. Tretze de la Llei 13/1997.

   • Adquisició d'habitatges que vagen a constituir l'habitatge habitual de dones víctimes de violència de gènere, per la part que aquestes adquirisquen, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu no excedisca de 25.000 euros, en tributació individual, o de 40.000 euros, en tributació conjunta. 

Deute tributari

Serà el resultat d'aplicar sobre la base imposable el tipus impositiu que procedisca d'acord amb el que es preveu en la normativa vigent.

Recorde l'existència de supòsits d'exempció i de beneficis fiscals.

Model d'autoliquidació i documentació a presentar

Model 600.

Quant a la documentació a aportar, recorde que des del 28/5/2015 ja no és obligatòria l'aportació del document notarial.

En tots els casos:

 • És obligatòria l'aportació de l'original i còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost.

 • En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, s'aportarà original del NIF o NIE o autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat. 

Per a conéixer la documentació a aportar en supòsits concrets, consulte les Instruccions del model 600.

Termini de presentació

Un mes comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.