Fiances

Cómo recuperar una fianza?

Cuando haya finalizado el arrendamiento, se presentará por el arrendador (que tendrá que acreditarse exhibiendo su NIF/NIE) en cualquier sucursal de la misma entidad financiera en que se hubiera constituido en su momento el depósito, la siguiente documentación:
 
 Ejemplar para el arrendador del presente modelo, que se le devolvió debidamente registrado, al efectuar el depósito.
 Copia del contrato de arrendamiento.
 Documento acreditativo de finalización del contrato, que podrá ser:
 -Escrito de resolución anticipada por mutuo acuerdo
 
 -Resolución judicial.
 
 Cuando el solicitante actúo por representación legal tendrá que exhibir el documento justificativo de esta. En caso de autorización, tendrá que entregar el documento original que lo acredito.
 En los supuestos de transmisión del inmueble durante la vigencia del arrendamiento, para la devolución de la fianza al actual propietario, tendrá que aportarse el título representativo de esta transmisión. 
 La entidad financiera devolverá la documentación anterior y el ejemplar para el arrendador con el sello de la entidad, fecha e importe de la devolución.

Qué documentación he de aportar?

La documentación a aportar para depositar y retirar la fianza se encuentra detallada en las Instrucciones para cumplimientar el Modelo 806

Com faig el depòsit d'una fiança fora del termini d'un mes per a l'ingrés voluntari?

Emplena l'autoliquidació i el sistema calcularà automàticament, en un model 818 o 808, segons l'opció triada, l'import que pertoque com a recàrrec si deposita la fiança, una vegada transcorregut el termini voluntari d'ingrés d'un mes des de la signatura del contracte. Segons l'article 22 de la Llei 8/2004, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, s'apliquen els recàrrecs següents sobre l'import de la fiança legal:

 • el 5 %, si no se superen els 3 mesos de demora des de la data voluntària d'ingrés
 • el 10 %, si la demora és entre 3 i 6 mesos des de la data voluntària d'ingrés
 • el 15 %, si la demora és entre 6 i 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés
 • el 20 %, si la demora supera els 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés

En els supòsits en què el recàrrec per ingrés extemporani, i sense requeriment previ, no s'abone simultàniament amb l'ingrés del principal, es practicarà l'oportuna liquidació, en la qual s'aplicarà el recàrrec únic del 20 per cent, amb inclusió dels interessos de demora reportats a comptar des del termini establit per a depositar la fiança.

Com s'ha d'omplir el model 806 quan l'arrendatari únicament s'identifica per mitjà de passaport?

 • En general la configuració del sistema requereix que tant l'arrendador com l'arrendatari disposen de NIF (número d'identificació fiscal) o NIE (número d'identitat d'estranger).
 • Si no es disposa de NIF o NIE, s'ha de sol·licitar al Ministeri d'Interior.
 • El depòsit de la fiança fora de termini per falta de NIF o NIE, exigirà l'oportuna acreditació documental davant l'ATV, adjuntant el justificant de l'obtenció del NIF/NIE oportú que emet el Ministeri de l'Interior i un escrit explicatiu. Al temps de realitzar el dipòsit en el banc, se li indicarà que no giren cap recàrrec, ja que justificarà el retard en el dipòsit davant l'davant l'ATV amb el justificant de l'obtenció del NIE.

Com s'ha d'omplir el model 806

Pròrroga del contracte de lloguer. Actuacions relatives a la fiança

 • La simple pròrroga de la duració del contracte, sense cap altra modificació de les clàusules, no requereix formalitzar un contracte nou ni depositar una fiança nova.
 • La fiança depositada inicialment és vàlida per a les successives pròrrogues temporals del contracte, fins al moment en què aquest acabe, quan es recupere la fiança.

Conseqüències de la incorporació d'un arrendatari nou a un contracte vigent amb fiança depositada

 • El depòsit de cada fiança correspon a un arrendament concret. La incorporació d'un arrendatari nou suposa una modificació contractual, per la qual cosa la fiança depositada inicialment no seria vàlida.
 • S'haurà de sol·licitar, en l'entidad bancaria, la devolució de la fiança inicial i a dipositar la nova fiança en els termes del nou contracte amb la incorporació del nou arrendatari.

Es pot depositar la fiança transcorreguts 15 dies des de la data del contracte?

 • Si es pot, encara que l'obligació de dipòsit de la fiança s'establisca en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració del contracte de lloguer.
 • El dipòsit de la fiança superat el termini legal sense requeriment administratiu previ, determinarà l'exigència d'un recàrrec que es consignarà en complimentar el model 806:
  • Del 5% si el retard no supera els 3 mesos.
  • Del 10% si el retard es troba entre els 3 i els 6 mesos.
  • Del 15% si el retard es troba entre els 6 i els 12 mesos.
  • Si supera els 12 mesos, no es consignarà cap quantitat en concepte de recàrrec. En este supòsit, l'Administració li girarà la corresponent liquidació pel recàrrec del 20% i els corresponents interessos de demora.

Com es pot saber si l'arrendador ha depositat la fiança que se li va lliurar?

 • S'ha de presentar una sol·licitud a la Secció de Fiances Urbanes de l'ATV.
 • S'ha d'acompanyar de fotocòpia del contracte de lloguer i DNI del sol·licitant.

Com s'ha de justificar el depòsit de la fiança d'un habitatge llogat i inclòs en la declaració de l'IRPF?

 • Amb el model 806 del dipòsit de la fiança. En cas d'haver-lo extraviat podrá presentar una sol·licitud de certificació del dipòsit de la fiança a la Secció de Fiances Urbanes de l'ATV.
 • S'h d'acompanyar d'una fotocòpia del contracte de lloguer, del DNI del sol·licitant i del requeriment que us ha sigut enviat per l'AEAT.

L'arrendador no ha depositat la fiança. Actuació de l'arrendatari

Com recuperar la fiança dipositada en cas de pèrdua del model 806 original de l'arrendador?

 • S'ha de presentar una sol·licitud de devolució per pèrdua del model 806 - exemplar per a l'arrendador a la Secció de Fiances Urbanes de l'ATV.
 • La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  • Còpia del NIF de l'arrendador.
  • Còpia del contracte d'arrendament.
  • Document justificatiu de l'extinció del contracte d'arrendament.
  • Còpia de l'escriptura de propietat de l'immoble objecte de l'arrendament, o bé certificat de propietat expedit pel Registre de la Propietat. Si durant la vigència del contracte d'arrendament s'ha transmés la propietat de l'immoble, títol acreditatiu de la transmissió.
  • Certificat de l'entitat bancària on conste el número de compte on s'ha d'ingressar la fiança i la identificació del seu titular, que ha de ser l'arrendador propietari de l'immoble.
  • Declaració jurada del depositant de la fiança, on conste el compromís exprés de devolució de rebuts en el supòsit que es trobe posteriorment l'exemplar extraviat, així com el compromís de devolució de l'import cobrat indegudament, en cas de cobrament duplicat, amb l'advertiment previ de la duplicitat a la Delegació de l'ATV.

Es pot recuperar una fiança depositada a la Cambra de la Propietat Urbana de València en paper de fiances?

 • Si es conserven els originals del paper de fiança, que és del justificant de depòsit de la fiança, es pot acudir directament a una oficina de Bankia, on s'obtindrà la devolució.
 • En qualsevol altra situació relativa a paper de fiances cal presentar una sol·licitud de devolució davant de la Secció de Fiances Urbanes de l'ATV i adjuntar-hi tota la documentació disponible respecte a la devolució que se sol·licita.