Impost sobre successions i donacions

Visualització de contingut web

Donacions

Aquesta modalitat de l'Impost grava les adquisicions gratuïtes realitzades inter vivos. El negoci més típic és la donació però existeixen altres negocis jurídics a títol gratuït.

D'aquesta manera, queden subjectes a aquesta modalitat les adquisicions per part de persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït (és a dir, sense contraprestació). Juntament amb la donació també queden gravades per l'Impost operacions que es consideren negocis jurídics equiparables a aquesta, entre altres:

  • Condonació de deutes realitzada amb ànim de liberalitat

  • Renúncia a dret a favor d'una persona determinada. En particular, la renúncia d'un usdefruit ja acceptat, encara que siga de manera pura i simple, es considera a efectes fiscals, com a donació de la persona usufructuària al nus propietari.

  • Assumpció de deutes amb alliberament de l'anterior deutor realitzada amb ànim de liberalitat

  • Desistiment en judici o arbitratge a favor de l'altra part, realitzat amb ànim de liberalitat

  • Prestació econòmica derivada de contractes d'assegurança de vida, quan la persona beneficiària no és la contractant:

    • El contracte d'assegurança sobre la vida, en cas de supervivència de la persona assegurada

    • Assegurança individual, en cas de defunció de la persona assegurada, que és una persona diferent del contractant

Ací trobarà informació bàsica sobre aquesta modalitat de l'Impost.

 

Quan he de presentar la meua autoliquidació en la Comunitat Valenciana?

Quan es tracte de la donació d'un bé immoble, i aquest estiga situat en la Comunitat Valenciana, sempre que el donatari (el que rep la donació) tinguera la seua residència habitual a Espanya.
 

En la resta de casos, és a dir, tractant-se d'una donació dels altres béns i drets, ha de presentar-se l'autoliquidació en la Comunitat Valenciana quan el donatari tinguera la seua residència habitual en aquesta Comunitat a la data de la meritació. La qual cosa es produeix quan la persona que rep la donació ha romàs en el territori de la Comunitat Valenciana durant més temps dins dels cinc anys anteriors, comptats de data a data, que finalitzen el dia anterior a la meritació.