Visualització de contingut web

He cancel·lat una hipoteca

Fet imposable

La cancel·lació d'un préstec hipotecari

Subjecte passiu

La persona titular del bé immoble. 

Base imposable

Import de la garantia hipotecària. 

Meritació

Dia en què es formalitze l'acte o contracte.

Model d'autoliquidació

Model 600.

Termini de presentació

Un mes des que es formalitze l'acte o contracte gravat.

Especialitat: exempció

Recorde que s'estableix l'exenció general per a aquestes operacions. D'aquesta manera, vosté no està obligat a efectuar cap ingrés per aquesta operació, però sí que persisteix l'obligació de presentar l'autoliquidació corresponent davant l'Administració Tributària. La presentació de l'autoliquidació és un requisit previ ineludible per a la posterior inscripció de la escriptura de cancel·lació del préstec hipotecari en el Registre de la Propietat competent, atés el lloc d'ubicació del bé immoble.