Visualització de contingut web

Pas 1: Cumplimentació del model 756

Com a primer pas, ha d'accedir a l'aplicació per a l'emplenament del model 756, procediment de rectificació d'autoliquidacions, i emplenar el model. En emplenar la informació s'ha de tindre en compte:

- El territorial ha de ser el mateix que la liquidació/autoliquidació sobre la qual es desitja sol·licitar la devolució/rectificació. Si no es coneix es pot indicar qualsevol territorial, i el sistema en generar-lo el validarà i indicarà quin és el correcte.

codi territorial

Apartat A - Dades del sol·licitant: Ha de ser el subjecte passiu de la liquidació/autoliquidació sobre la qual es desitja sol·licitar la devolució/rectificació. Són obligatòries les dades de NIF, nom, tipus de carrer, carrer, municipi, província, codi postal i mòbil. Si no s'indica representant, en la posterior presentació telemàtica es validarà que el presentador coincidisca amb el sol·licitant.

Apartat B - Dades del representant: Camps no obligatoris si no hi ha representant. Si n'hi ha, en la posterior presentació telemàtica es validarà que el presentador coincidisca amb el representant.

Apartat C - Dades de l'autoliquidació/liquidació: El document sobre el qual es desitja sol·licitar la devolució/rectificació. Sobre este camp es valida que existisca el document en el sistema.

codi de barres

Apartat D - Introducció del motiu, ha de marcar una de les opcions disponibles:

 • 1) Rectificació d'autoliquidació (120.3 LGT).
 • 2) Duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions. (221.1.a LGT).
 • 3) Quantitat pagada superior a l'import a ingressar resultant d'una liquidació o autoliquidació. (221.1.b LGT).
 • 4) Quantitat ingressada corresponents a deutes o sancions tributàries prescrites. (221.1.c LGT).

Apartat E - Import de la sol·licitud i compte sobre la qual es retornarà. S'ha d'indicar la titularitat del compte:

Si és l'obligat tributari:

selecció obligat

Si és el representant:

selecció representant

Si és una altra figura:

selecció altres

 

Generació. En prémer el botó Acceptar es valida la informació de la mateixa i si és correcta es genera el document.

boto acceptar

pas 1 generar

pas 1 codi de barres

 

Accés a l'aplicació d'emplenament del model 756.

 

Per a la presentació, disposa de dos opcions:

.

 • Presentació telemàtica: pas 2 del procés.
 • Presentació presencial: en els registres de la conselleria competent en la matèria de la liquidació o autoliquidació origen o bé a les oficines Prop, aportant la documentació indicada en la informació del procediment.

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació model 756

Este pas es realitza de manera telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.

 • Ha de ser presentat pel:

  • Sol·licitant, per la qual cosa en el model emplenat en el pas 1, en l'apartat A han de figurar les seues mateixes dades. En este cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del sol·licitant.

  • Representant:

   • Pel que en el model emplenat en el pas 1, en l'apartat B ha de figurar el representant. En este cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del representant.

   • En aquest cas deurà a més adjuntar el document que acredite aquesta representació.

 

Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.

 • És obligatòria l'aportació del certificat de titularitat de compte corresponent al cas reflectit en l'apartat E.

 • Ha d'adjuntar la motivació, en la qual es basa la sol·licitud marcada en l'apartat D.

 • En el supòsit de mediar representació, ha d'adjuntar document acreditatiu d'esta.

 • Pot adjuntar opcionalment altres documents que siguen oportuns per a acompanyar la seua sol·licitud.


Per a presentar ha de:

 

 

1.- Accedir mitjançant certificat digital.

 

entrada asistent

 

2.- Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

 

inici asistent

 

3.- Aportar la documentació corresponent.

 

anexos formulari

 

4.- Presentar.

 

registre

 

5.- Obtindre el justificant de realització del tràmite.

 

justificant

 

6.- Una vegada processada la petició, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

 

correu avís

 

8.- En la carpeta ciutadana del sol·licitant, (i del representant si n'hi haguera) trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte.
  • El model de sol·licitud 756.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Detall de l'error per a que puga esmenar-lo.

 

entrada carpeta ciutadana

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

 

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències