Visualització de contingut web

Denúncia pública

Què és la denúncia pública?

És el mitjà pel qual es podrà informar l'Administració tributària de fets o situacions que puguen ser constitutius d'infraccions tributàries o tindre transcendència per a l'aplicació dels tributs. La denúncia pública és independent del deure de col·laborar amb l'Administració tributària regulat en els articles 93 i 94 d'aquesta llei.

Qui pot presentar-la?

Pot presentar una denúncia tributària qualsevol persona física o jurídica que tinga coneixement de fets que suposen l'incompliment de les obligacions tributàries.

Es garanteix l'absoluta confidencialitat de la informació rebuda i de la identitat del denunciant.

Quan pot presentar-se?

En qualsevol moment des que es tinga coneixement dels fets o situacions que puguen ser constitutius d'infraccions tributàries o tindre transcendència per a l'aplicació dels tributs.

Com pot presentar-se?

Quin contingut ha de comprendre la denúncia?

No hi ha un contingut predeterminat prèviament. No obstant això, la denúncia ha de contindre el nombre més gran possible de dades conegudes que siguen necessàries perquè l'Administració Tributària identifique les persones denunciades, com ara nom i cognoms o denominació social en el cas de persones jurídiques, NIF, domicili o raó social...

S'han de concretar bastant les dades i els fets denunciats i acompanyar la documentació que es tinga per a acreditar-los.

Informació al denunciant

No es considera el denunciant interessat en les actuacions administratives que s'inicien com a conseqüència de la denúncia ni se l'informarà del resultat d'aquestes. Tampoc està legitimat per a interposar recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'aquestes actuacions.

L'Administració Tributària no podrà proporcionar al denunciant cap informació respecte de la possible investigació dels dades consignades en la denúncia, pel fet que la llei li obligada a guardar el més estricte sigil respecte de les dades, informes i antecedents obtinguts en l'exercici de les seues funcions, excepte en determinats casos entre els que no es troba la comunicació de dades als denunciants.

Tramitació de la denúncia

Una vegada rebuda una denúncia, es remet a l'òrgan competent per a dur a terme les actuacions que puguen ser procedents. Aquest òrgan pot acordar l'arxiu de la denúncia quan es considere infundada o quan no es concreten o identifiquen prou els fets o les persones denunciades.

Es poden iniciar les actuacions que escaiguen si hi ha indicis suficients de veracitat en els fets imputats i són desconeguts per a l'Administració tributària. En aquest cas, la denúncia no formarà part de l'expedient administratiu.

Fonts jurídiques i/o documentals

Denúncia pública

Denúncies en matèries de competència estatal