Visualització de contingut web

Declaración informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles

Objete

Serà objecte de la declaració cadascuna de les transmissions en què hagen intervingut per compte propi o en qualitat d'intermediaris per compte d'altri durant el període que faça referència la declaració, sempre que l'adquirent o adjudicatari tinga el seu domicili fiscal en el territori de la Comunitat Valenciana.
 
A aquest efecte s'informarà tant de sobre les operacions en què els béns s'han adjudicat per mitjà de subhasta com per mitjà de qualsevol altra mena d'operació, inclosa l'adjudicació directa.
 
No hauran de ser objecte d'inclusió aquelles operacions que hagen tingut per objecte automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot-terreny, motocicletes i ciclomotors, els seus remolcs i semiremolcs.

Declarant

Estaran obligades a presentar la declaració informativa les persones titulars dels Montes de Pietat i les persones físiques i jurídiques que realitzen subhastes voluntàries de béns mobles subjectes a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

Model de declaració

La presentació de la declaració es realitzarà de manera telemàtica mitjançant el Model 603.

Termini de presentació

El termini de presentació serà de l'1 al 31 de març de cada any i s'inclourà la informació relativa a l'any natural anterior.

Una vegada la persona obligada haja presentat una declaració informativa anual, podrà presentar, en cas de detectar en el seu contingut l'existència d'errors o omissions, una nova declaració informativa referida al mateix període substitutiva o complementària de l'anterior.