Visualització de contingut web

Què és, qui i per a què ha d'utilitzar-ho?

Amb l'objectiu de facilitar la integració dels aplicatius dels diversos organismes de la GVA amb la Direcció General de Tributs en la comunicació i la consulta dels ingressos referits a taxes i altres ingressos de dret públic s'ofereixen dos serveis web:

  • Consulta d'ingressos: l'objectiu és completar i millorar la informació que s'ofereix a les diverses conselleries sobre ingressos i gestió de domiciliacions i facilitar un servei web on poden consultar l'estat dels ingressos referits a un organisme entre dues dates, així com l'estat de les domiciliacions.
  • Comunicació d'ingressos: la gravació de liquidacions en el sistema TIRANT de forma manual suposa un problema per a algunes conselleries a causa del volum de treball que això representa. Per això s'ha dissenyat el servei web següent, que permet la interacció entre els sistemes informàtics de la conselleria remissora de les dades i l'aplicació TIRANT.

    El sistema es basa en l'enviament individualitzat de les dades de les liquidacions creades fora de l'aplicació de gestió tributària de la Direcció General de Tributs, i permet tant la remissió de models 047 corresponents a les liquidacions/autoliquidacions que tenen contreta prèvia i de models 049 amb correspondència a models 046 en període executiu, així com la gravació de models 046 ingressats, a més de la gestió de domiciliacions.