Paso 1: Cumplimentación y pago del modelo.

Pas 1: Cumplimentació i pagament del model 651

Com a primer pas, ha d'accedir a l'aplicació per a l'emplenament del model 651 de l'Impost de Succesions i Donacions i emplenar el model. Si necessita assistència, poden telefonar-li demanant cita al servei d'ajuda a l'emplenament (SAVI).

Una vegada emplenats els camps necessaris:

1. Generar els esborranys de cada declaració:

botó esborrany

2. Obtindre i imprimir els documents d'autoliquidació:

botó generar

3. Si l'autoliquidació no té quoa zero, estarà habilitat el botó per a pagar i podrà abonar l'import. Per a això disposa de dos possibilitats:

- Ingressar a través a través de les entitats col·laboradores financeres conveniades amb la Generalitat Valenciana, de manera presencial o mitjançant banca electrònica (Donde y como puedo pagar).

- O mitjançant l'aplicació de pagament de la Generalitat Valenciana:

- Pagament amb targeta.

- Càrrec en compte. (Comptes amb un sol titular).

exemple model

opcions pagament

 

 

4. Presentar. Per a la presentació, disposa de dues opcions:

 • Presencial: En l'oficina que li corresponga (Consulta d'oficines).
  Nota: Si l'oficina que li correspon és una de les delegacions de l'Agència Tributària Valenciana a Alacant, Castelló o València, haurà de sol·licitar Cita Previa.
 • Telemàtica: Pas 2 de procés

   

Accés a l'aplicació de confecció en línia del model 651.

Instruccions del modelo 651.

 

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació telemàtica model 651

Este pas es realitza de manera telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.

 •     Ha de ser presentat por:

  • El subjecte passiu, per la qual cosa en el model emplenat en el pas 1, el subjecte passiu (casella 5) i el presentador (casella 33), han de ser coincidents. En aquest cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del subjecte passiu.

  • El representant:

   • Pel que en el model emplenat en el pas 1, el subjecte passiu (casella 5) i el presentador (casella 33), no seran coincidents. En aquest cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del representant i ha de coincidir amb el de la casella 33.

   • Ha de constar en el registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), l'adhesió sol·licitada pel presentador o la representació atorgada pel comprador al representant en el tràmit "Declaració modelo 651 - (Donacions)". Més informació.

 • Si ja s'ha realitzat el pagament de l'autoliquidació a través de la plataforma de pagaments de la Generalitat valenciana, serà detectat i no se li sol·licitarà el pagament d'aquesta.

 

Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.

 • A.- És obligatòria l'aportació de l'original i còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost. No obstant això, no és obligatòria l'aportació del document notarial (Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions).

 • B.- En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta.

 • C.- Certificació cadastral corresponent a l'any de la transmissió de cadascun dels béns immobles inclosos en la transmissió, si no estiguera protocolitzada en el document notarial.


Per a presentar ha de:

 

 

1.- Accedir mitjançant certificat digital.

 

entrada procediment

 

2.- Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

 

dades model

 

3.- Aportar la documentació corresponent a l'operació.

 

 

4.- Realitzar el pagament de la taxa en cas de no ser exempta. (Recorde: Si ja ha realitzat el pagament mitjançant la passarel·la de pagaments de la GVA, aquest pagament no se li sol·licitarà).

 

pagament

 

5.- Presentar.

 

resum presentació

confirmació

 

6.- Obtindre el justificant de realització del tràmit.

 

justificant

 

7.- Una vegada processada la petició, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

 

exemple correu

 

8.- En la carpeta ciutadana del presentador trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte.
  • L'autoliquidació.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.
  • Justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.
 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Detall dels errors per a que puga esmenar-ho.

 

accés carpeta ciutadana

 

 

Accéso a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències