Visualització de contingut web

Pas 1: Cumplimentació i pagament del model 650

Com a primer pas, ha d'accedir a l'aplicació per a l'emplenament del model 650 de l'Impost de Succesions i Donacions i emplenar el model. Si necessita assistència, poden telefonar-li demanant cita al servei d'ajuda a l'emplenament (SAVI).

Una vegada emplenats els camps necessaris:

1. Generar els esborranys de cada declaració:

botó esborrany

2. Obtindre i imprimir els documents d'autoliquidació:

botó generar

3. Si l'autoliquidació no té quota zero, estarà habilitat el botó per a pagar i podrà abonar l'import. Per a això disposa de dos possibilitats:

- Ingressar a través de les entitats col·laboradores financeres conveniades amb la Generalitat Valenciana, de manera presencial o mitjançant banca electrònica (On i com puc pagar?).

- O mitjançant l'aplicació de pagament de la Generalitat Valenciana:

- Pagament amb targeta.

- Càrrec en compte. (Comptes amb un sol titular).

exemple model

opcions pagament

 

 

4. Presentar. Per a la presentació, disposa de dues opcions:

 • Presencial: En l'oficina que li corresponga (Consulta d'oficines).
  Nota: Si l'oficina que li correspon és una de les delegacions de l'Agència Tributària Valenciana a Alacant, Castelló o València, pot sol·licitar cita prèvia.
 • Telemàtica: Pas 2 del procés

   

Accés a l'aplicació de confecció en línia del model 650.

Instruccions per a l'ompliment del model 650.

 

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació telemàtica model 650

Este pas es realitza de manera telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.

 •     Ha de ser presentat por:

  • El subjecte passiu, per la qual cosa en el model emplenat en el pas 1, el subjecte passiu (casella 5) i el presentador (casella 33), han de ser coincidents. En aquest cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del subjecte passiu.

  • El representant:

   • Pel que en el model emplenat en el pas 1, el subjecte passiu (casella 5) i el presentador (casella 33), no seran coincidents. En aquest cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del representant i ha de coincidir amb el de la casella 33.

   • Ha de constar en el registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), l'adhesió sol·licitada pel presentador o la representació atorgada pel comprador al representant en el tràmit "Declaració modelo 650 - (Successions)". Més informació.

 • Si ja s'ha realitzat el pagament de l'autoliquidació a través de la plataforma de pagaments de la Generalitat Valenciana, o si ha pagat en el banc (per finestreta o banca electrònica) i han transcorregut almenys 2 dies, serà detectat i no se li sol·licitarà el pagament d'esta.

 

Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.

 • A.- És obligatòria l'aportació de l'original i còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost. No obstant això, no és obligatòria l'aportació del document notarial (Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions).

 • B.- En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta.

 • C.- Certificació cadastral corresponent a l'any de la transmissió de cadascun dels béns immobles inclosos en la transmissió, si no estiguera protocolitzada en el document notarial.


Per a presentar ha de:

 

 

1.- Accedir mitjançant certificat digital.

 

entrada procediment

 

2.- Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

 

dades model

 

3.- Aportar la documentació corresponent a l'operació.

 

adjuntsadjunts

 

4.- Realitzar el pagament de la taxa en cas de no ser exempta. Este pas no apareixerà si ja ha realitzat el pagament prèviament mitjançant la passarel·la de pagaments de la Generalitat Valenciana, o bé ha pagat en el banc (per finestreta o banca electrònica) i han transcorregut almenys 2 dies.

 

pagament

 

5.- Presentar.

 

resum presentació

confirmació

 

6.- Obtindre el justificant de realització del tràmit.

 

justificant

 

7.- Una vegada processada la petició, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

 

exemple correu

 

8.- En la carpeta ciutadana del presentador trobarà:

 • Si el processament de la petició ha sigut correcte.
  • L'autoliquidació.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.
  • Justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.
 • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
  • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
  • Detall dels errors per a que puga esmenar-ho.

 

accés carpeta ciutadana

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències