Visualització de contingut web

He comprat un vehicle usat

Fet imposable

Transmissió onerosa per actes inter vivos d'un vehicle usat a un particular

Subjecte passiu

L'adquirent (comprador)

Meritació

Dia en què es realitza l'acte o contracte, és a dir, la data d'atorgament de l'escriptura o del contracte privat.

Base imposable

El valor del vehicle. A l'efecte d'aquest impost, llevat que resulte d'aplicació alguna de les normes especials contingudes en la Llei, es considera valor del bé el seu valor de mercat. No obstant això, si el valor declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada o tots dos són superiors al valor de mercat, la major d'aqueixes magnituds es prendrà com a base imposable. 

Recorde que té a la seua disposició la calculadora del valor real de vehicles.

En les transmissions realitzades mitjançant subhasta pública, notarial, judicial o administrativa, servirà de base el valor d'adquisició.

Recorde que existeix una reducció del 30% quan el vehicle de turisme, tot terreny o motocicleta ha estat dedicat exclusivament durant més de 6 mesos des de la primera matriculació a qualsevol de les següents activitats:

 • Ensenyament de conductors

 • Lloguer de vehicles sense conductor

 • Tindre la condició de taxi, autotaxi, o autoturisme

El percentatge de reducció s'aplica sobre el resultat d'aplicar al valor fiscal del primer any el percentatge de reducció interanual. Mai sobre el valor del contracte, si fora aquest el que prevalguera per ser superior al de taules.

Quota tributària

Amb caràcter general, a l'adquisició de béns mobles s'aplica el tipus de gravamen del 6% sobre la base imposable. Se subjectarà a aquest gravamen l'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot-terreny, motocicletes i ciclomotors, de propulsió elèctrica o de pila combustible i els híbrids de menys de 2.000 centímetres cúbics, qualsevol que siga el seu valor. 

No obstant això, cal tindre en compte els següents aspectes:

 • Adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot-terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats com a vehicles històrics → s'hauran d'ingressar les següents quotes fixes sense haver d'aplicar un tipus impositiu a la base imposable.
  • Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10 euros.
  • Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 20 euros.
  • Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 35 euros.
  • Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55 euros.
  • Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40 euros.
  • Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60 euros.
  • Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 140 euros.
 • Adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot-terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 5 anys i inferior o igual a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats com a vehicles històrics. En aquests casos, resultaran aplicables les següents quotes fixes:
  • Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 30 euros.
  • Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 60 euros.
  • Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 90 euros.
  • Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 140 euros.
  • Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 120 euros.
  • Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 180 euros.
  • Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 280 euros.
 • Els automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors amb antiguitat inferior o igual a 5 anys i cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics, inclosos els de tecnologia híbrida, o amb valor igual o superior a 20.000 euros, les embarcacions d'esbarjo amb més de 8 metres d'eslora o amb valor igual o superior a 20.000 euros, i els objectes d'art i les antiguitats segons la definició que dels mateixos es realitza en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni → tipus de gravamen del 8%.

 • Els vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus → tipus de gravamen del 2%.

Model d'autoliquidació i documentació a presentar

Model 620 juntament amb la documentació següent:

 • L'original del contracte de compravenda o document judicial d'adjudicació per subhasta

 • Original de la Targeta d'Inspecció Tècnica del vehicle

 • Original del permís de circulació del vehicle. En defecte d'això, es podrà acompanyar informe de la Prefectura provincial de trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l'alta de l'Ajuntament, en el cas de ciclomotors no matriculats.

 • Si es tracta d'un vehicle agrícola, cartilla d'inscripció de maquinària agrícola expedida per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

En el cas d'adquisició no exempta d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, exclosos els qualificats com a vehicles històrics, el model 620, degudament emplenat i ingressat, haurà de presentar-se directament en la Prefectura de Trànsit corresponent, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca justificant de pagament de l'impost.

L'anterior no afecta a les transmissions exemptes, caucionals o no, que, en el seu cas, hauran de comptar amb el justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.
En el cas d'embarcacions, s'haurà d'aportar l'original i còpia del Rol o document expedit en la Comandància de Marina en el qual consten les característiques tècniques de l'embarcació.

Recorde que té a la seua disposició l'eina Chatbot, com l'assistent virtual que pot ajudar-lo en l'emplenament del model 620.

Termini de presentació 

Un mes comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Recorde que, quan amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits al fet que estiguera condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haguera produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haguera deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

Especialitat

Si Vosté és un empresari dedicat a la revenda, consulte els requisits establits en l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, així com en l'article 88 del Reial decret 828/1995 per a gaudir de l'exempció prevista.