Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Combinacions aleatòries

Regulació: articles 71-76 de la Lei 1/2020

 

Fet imposable

Autorització, celebració o organització de combinacions aleatòries quan l'àmbit d'aplicació o desenvolupament de les mateixes no excedisca dels límits territorials de la Comunitat Valenciana.

Subjecte passiu

Persones físiques i jurídiques que operen, organitze, desenvolupen o que entre les seues activitats s'incloga la celebració de les activitats gravades.

Exempcions

Estan exemptes de la modalitat que grava l'autorització, celebració o organització de rifes, tómboles:

  • Les organitzades per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols.

  • Les organitzades per la Creu Roja Espanyola.

  • Per a un mateix organitzador, sempre que la seua activitat habitual o principal no siga l'organització o celebració de jocs, en qualsevol de les seues modalitats, i dins d'un mateix any natural: les dues primeres rifes o tómboles, sempre que el valor total dels premis oferits, en cadascun dels dos jocs, no excedisca de 600 euros.

Meritació

Moment en què es concedeix l'autorització. A falta d'autorització, la taxa es reportarà quan se celebren la combinació aleatòria.

Base imposable

Valor de mercat dels preus oferits més el total de les despeses necessàries per a la posada a la disposició del premi. 

Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra s'obté aplicant sobre la base imposable el tipus de gravamen percentual que corresponga:

  • 20% amb caràcter general

  • 10% en les combinacions aleatòries amb finalitats publicitaris o promocionals, definides com aquells sortejos que, amb finalitat exclusivament publicitària o de promoció d'un producte o servei, i tenint com a única contraprestació el consum del producte o servei, sense sobrepreu ni cap tarifació addicional, ofereixen premis en metàl·lic, espècie o serveis, exigint, en el seu cas, la condició de client de l'entitat objecte de publicitat o promoció.

Model d'autoliquidació

Model 042 (concepte 0002). La presentació i ingrés s'efectua de manera telemàtica i l'autoliquidació haurà de comprendre de forma agregada tots els jocs reportats en el mes natural. 

Termini de presentació

Mes següent al venciment del mes natural en què es produeix la meritació. Si l'últim dia resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.