Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Casinos de joc

A continuació trobarà les especialitats que presenta aquesta modalitat del joc respecte de les disposicions generals.

Base imposable

Ingressos nets, definits com l'import total de les quantitats que es dediquen a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es puga obtindre directament derivat de la seua organització o celebració, deduïts els premis o guanys satisfets a les persones participants.

Quota íntegra

S'obté aplicant sobre la base imposable la tarifa següent:

Tram de base imposable comprés entre… (€)

Tipus de gravamen (%)

1

0€ i 2.000.000€

20%

2

2.000.000,01€ i 4.000.000€

30%

3

4.000.000,01€ i 6.000.000€

40%

4

Més de 6.000.000€

50%

 

Aquesta tarifa s'aplica tant als jocs organitzats o celebrats en els casinos de joc (sala principal) com a les sales apèndix d'aquests, si bé s'aplica separadament a la base imposable de cadascuna de les sales.

Quota líquida

En el cas de partides de pòquer organitzades en els casinos de joc o sales apèndix, la quota líquida és el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del 60% de part proporcional de la quota íntegra que corresponga a aquestes partides, sempre que es complisquen els requisits següents:

 • La partida tinga la consideració de torneig, competició o similar

 • Les persones participants en el joc paguen una entrada o "buy-in". 

Període impositiu

Any natural.

Meritació

Últim dia del període impositiu.

Pagaments trimestrals

L'exigibilitat de la quantitat a ingressar es produeix en quatre pagaments trimestrals, en els quals el contribuent està obligat a practicar operacions d'autoliquidació tributària i realitzar l'ingrés del deute tributari.

Especialitats de cada pagament trimestral:

 • Primer pagament

  • Base imposable: import dels ingressos nets obtinguts des del començament de l'any fins al 31 de març del període impositiu que estiga en curs.

  • Exigibilitat: mes d'abril del període impositiu que estiga en curs.

 • Segon pagament

  • Base imposable: import dels ingressos nets obtinguts des del començament de l'any fins al 30 de juny del període impositiu que estiga en curs.

  • La quota líquida del segon pagament trimestral es reduirà en l'import ingressat del primer pagament trimestral.

  • Exigibilitat: mes de juliol del període impositiu que estiga en curs.

 • Tercer pagament

  • Base imposable: import dels ingressos nets obtinguts des del començament de l'any fins al 30 de setembre del període impositiu que estiga en curs.

  • La quota líquida del segon pagament trimestral es reduirà en l'import ingressat en el primer i segon pagament trimestral.

  • Exigibilitat: mes d'octubre del període impositiu que estiga en curs.

 • Quart pagament

  • Base imposable: import dels ingressos nets obtinguts des del començament de l'any fins al 31 de desembre del període impositiu que estiga en curs.

  • La quota líquida del segon pagament trimestral es reduirà en l'import resultant de la suma dels tres pagaments trimestrals anteriors.

  • Exigibilitat: mes de gener següent a la fi del període impositiu. 

Model d'autoliquidació

Model 044 (concepte 0001), que es presenta de manera telemàtica.