Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Bingo electrònic

En aquesta modalitat, la base imposable està constituïda pels ingressos nets, definits com l'import total de les quantitats que es dediquen a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es puga obtindre directament derivat de la seua organització o celebració, deduïts els premis satisfets a les persones participants.

El model d'autoliquidació és el 043 (concepte 0002).