Impost sobre successions i donacions

Visualització de contingut web

Assegurances de vida

L'Impost sobre Successions i Donacions grava la percepció de quantitats per part de persones físiques beneficiàries de contractes d'assegurances sobre la vida, quan la persona contractant de l'assegurança siga diferent a la beneficiària.
 
Amb la finalitat de cobrar l'assegurança sobre la vida sense esperar la tramitació de l'herència, és habitual practicar una autoliquidació parcial de l'Impost pel valor de la pòlissa.
 

Les entitats asseguradores no poden fer efectiu el pagament de la pòlissa si no es justifica haver autoliquidat l'Impost.

Operacions subjectes

Definicions

  • Contractant (o prenedor) = qui signa el contracte i li correspon el pagament de la prima.

  • Beneficiari = qui té dret a la prestació a la qual l'assegurador s'haja obligat.

  • Assegurat = l'objecte de l'assegurança. Persona exposada al risc i que pot coincidir o no amb el contractant.

  • Assegurador = serà una persona jurídica, que ha de revestir la forma de societat anònima, mútua, cooperativa o mutualitat i està supervisada per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. És qui assumeix el risc sobre el qual s'estableix el contracte i té l'obligació de satisfer la prestació convinguda.