Visualització de contingut web

Arrendaments

> IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES

  • A quin impost està subjecte el lloguer d'un habitatge?

El lloguer d'un habitatge està subjecte a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, en concret per la constitució d'arrendament (article 7.1.b del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats).

  • A qui correspon liquidar-lo?

L'inquilí és qui té l'obligació de liquidar-lo (article 8.f del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats).

  • Quin model s'ha d'utilitzar per a pagar aquest impost?

L'impost s'ha de presentar per mitjà del model 600 i es pot pagar telemàtica o presencialmen i presentar presencialment.

  • ¿On he de presentar el model 600?

En l´oficina competent per territori en el qual es trobe l´habitatge llogat.
 

  • ¿Quina és la base imposable que s'ha de declarar?
  • En contractes d'un any o superior és l'import total de la renda que s'ha de satisfer durant la vigència del contracte, i com a mínim tres anys.
  • En contractes de temporada o inferiors a un any és la quantitat total de renda que s'ha de satisfer per tota la duració de l'arrendament.
  • Si no consta la duració del contracte és l'import total de la renda que s'ha de satisfer durant sis anys.

(Article 10 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats).

 

  • Quant correspon pagar?

La quota tributària dels arrendaments s'obté aplicant sobre la base liquidable, l'escala següent (article 12 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats).

En el cas concret de lloguer d'un habitatge, seleccionar la tarifa AU0 "Arrendament finques urbanes" en el desplegable del corresponent model 600.

 

Base liquidable

Euros

Fins a 30,05 euros

0,09

De 30,06 a 60,10

0,18

De 60,11 a 120,20

0,39

De 120,21 a 240,40

0,78

De 240,41 a 480,81

1,68

De 480,82 a 961,62

3,37

De 961,63 a 1.923,24

7,21

De 1.923,25 a 3.846,48

14,42

De 3.846,49 a 7.692,95

30,77

De 7.692,96 en avant, 0,024040 euros per cada 6,01 o fracció.

 


 

Es pot satisfer el deute tributari per mitjà de la utilització d'efectes timbrats en els arrendaments de finques urbanes, segons l'escala anterior. L'impost s'ha de liquidar en metàl·lic quan en la constitució d'arrendaments no s'utilitzen efectes timbrats per a obtindre la quota tributària. 

 

No obstante això, a partir del 6 de març de 2019 els lloguers d'habitatge per a ús estable i permanent als que es referix l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, de Arrendamientos Urbanos estan exempts (Reial decret llei 7/2019, de 1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer)