Visualització de contingut web

Arrendaments

Fet imposable

 Constitució d'un arrendament sobre un habitatge 

Subjecte passiu

 L'arrendatari (inquilí)

Meritació

Dia en què es realitza l'acte o contracte, és a dir, la data d'atorgament de l'escriptura o del contracte privat.

Base imponible 

  • En contractes d'un any o superior és l'import total de la renda a satisfer durant la vigència del contracte, i com a mínim 5 anys. En el cas de pròrrogues serà l'import total de la renda a satisfer durant la pròrroga legal del contracte, 1 o 3 anys en funció de la data en què es va constituir.

  •  En contractes de temporada o inferiors a un any és la quantitat total de renda a satisfer per tota la duració de l'arrendament.

  •  Si no consta la duració del contracte és l'import total de la renda a satisfer durant 6 anys.

Tipus de gravamen i quota tributària

En aquesta operació, per a determinar la quota tributària s'aplica a la base imposable l'escala que s'assenyala a continuació:

Base liquidable

Euros

Fins a 30,05 euros

0,09

De 30,06 a 60,10

0,18

De 60,11 a 120,20

0,39

De 120,21 a 240,40

0,78

De 240,41 a 480,81

1,68

De 480,82 a 961,62

3,37

De 961,63 a 1.923,24

7,21

De 1.923,25 a 3.846,48

14,42

De 3.846,49 a 7.692,95

30,77

De 7.692,96 en avant, 0,024040 euros per cada 6,01 o fracció.

 

 

Model d'autoliquidació i documentació

Model 600. Al costat de l'autoliquidació haurà de presentar original i còpia del contracte d'arrendament.

en este enllaç una guía d'emplenament d'esta operació.

Termini de presentació

Un mes comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte

Especialitat

Des del 5 de març de 2019 s'aplica l'exempció al pagament d'aquest impost per arrendament d'habitatge habitual (arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent als quals es refereix l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, de *Arrendamients Urbans), amb els requisits previstos en la normativa vigent (Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer).

Encara que no existisca obligació de pagament de cap quantitat en estar exempt, haurà de realitzar la presentació de l'impost a títol de contribuent, l'arrendatari (inquilí), sent a més requisit previ, haver presentat aquest model amb anterioritat a l'aplicació d'uns certs beneficis fiscals relacionats amb l'arrendament d'habitatge.