Tributs sobre el joc

Visualització de contingut web

Apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o un altre caràcter prèviament determinat

Fet imposable

Autorització, celebració o organització d'apostes quan l'Administració de la Generalitat siga l'òrgan competent per a autoritzar la celebració o haguera sigut la competent per a autoritzar-la en els supòsits en què s'organitzen o celebren sense sol·licitar aquesta autorització. 

Subjecte passiu

Persones físiques o jurídiques entre les activitats de les quals s'incloga la celebració d'apostes.

Són responsables solidaris del pagament de la taxa els propietaris o empresaris dels locals on se celebren. 

Meritació

Moment en què s'inicie la seua celebració o organització.

Base imposable

Ingressos nets, definits com l'import total de les quantitats que es dediquen a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que es puga obtindre directament derivat de la seua organització o celebració, deduïts els premis satisfets als participants.

En cap cas la base imposable resultant pot ser inferior del 30% de l'import total de les quantitats dedicades a la participació en el joc. 

Tipus impositiu i quota íntegra

La quota íntegra e obté aplicant sobre la base imposable el tipus de gravamen que corresponga:

  • 20% amb caràcter general

  • 1,5% en les apostes esportives tradicionals la base de les quals siga l'esport de la "pilota valenciana" sempre que es facen en recintes on es practica el corresponent esdeveniment esportiu autòcton. 

Model d'autoliquidació

Model 042 (concepte 0003). La presentació i ingrés s'efectua de manera telemàtica i l'autoliquidació haurà de comprendre de forma agregada tots els jocs reportats en el mes natural. 

Termini de presentació

Mes següent al venciment del mes natural en què es produeix la meritació. Si l'últim dia resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.