Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Visualització de contingut web

Actes Jurídics Documentats

Queden subjectes a aquesta modalitat els següents documents, amb normes pròpies:
 
 • Documents notarials
 • Documents mercantils
 • Documents administratius
A continuació trobarà els principals aspectes de la tributació de cadascuna d'aquestes modalitats. Recorde que per a conéixer si ha de presentar la seua autoliquidació en la Comunitat Valenciana, i en el seu cas, l'oficina competent, pot consultar les regles de delimitació territorial en la informació general de l'impost.

Documents administratius

 

Fet imposable

 • Grandeses i títols nobiliaris: rehabilitació i transmissió, tant si és per via de successió o cessió, de grandeses i títols nobiliaris així com el reconeixement d'ús a Espanya de títols estrangers.
 • Anotacions preventives d'embargament: anotacions preventives que es practiquen en els registres públics quan tenen per objecte un dret o interés avaluable i no estan ordenades d'ofici per l'autoritat judicial.

Subjecte passiu

 • Grandeses i títols nobiliaris: els seus beneficiaris
 • Anotacions preventives d'embargament: persona que les sol·licite

Meritació

Dia en què es formalitza l'acte subjecte a gravamen

Base imposable

 • Anotacions preventives d'embargament: valor del dret o interés garantit per l'anotació, si que en cap cas, puga ser superior al valor real del bé objecte de l'anotació

Tipus de gravamen

 • Anotacions preventives d'embargament: 0,5%que es liquidarà en metàl·lic

Quota tributària

 • Grandeses i títols nobiliaris: quantitats fixes contingudes en ella article 43 del Reial decret legislatiu 1/1993, que s'actualitzen cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
 • Anotacions preventives d'embargament: resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable

Termini de presentació

1 mes des que es formalitze l'acte subjecte a gravamen

On he de presentar?

Consulte la pàgina principal de l'Impost (enllaç) on podrà consultar les regles que determinen on ha de presentar la seua autoliquidació. 

 

Documents mercantils

Fet imposable

 • Lletres de canvi
 • Documents que realitzen funció de gir o que supleixen les lletres,
 • Resguards o certificats de depòsits transmissibles
 • Pagarés, bons, obligacions
 • Altres títols anàlegs emesos en sèrie, per un termini no superior a 18 mesos, representatius de capitals aliens, pels quals se satisfaça una contraprestació establida per la diferència entre l'import satisfet en l'emissió i el compromés a reembossar a venciment.

Subjecte passiu

Persona que entregue la lletra de canvi (lliurador), llevat que aquesta s'haguera expedit a l'estranger, i en aquest cas el subjecte passiu és la primera tenidora a Espanya.

En el cas de documents de gir, substitutius de les lletres, resguards, pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs, és subjecte passiu la persona o entitat que els expedeix.

Meritació

Dia en què es formalitza l'acte subjecte a gravamen

Base imposable

 • Lletra de canvi i documents que fan funció de gir: quantitat girada
 • Certificats de depòsit: import nominal
 • Pagarés, bons,obligacions i títols anàlegs: import del capital que l'entitat emissora es compromet a reembossar

Tipus de gravamen

Tant les lletres de canvi com els documents que realitzen funció de gir o supleixen les lletres, s'aplica l'escala de gravamen vigent.
 
En el cas de pagarés, bons, obligacions i resta de títols anàlegs, tributen a la mena del 3 per cada 1.000 o fracció, i es liquida en metàl·lic.

Deute tributari

Serà el resultat d'aplicar el tipus o escala corresponent a la base imposable.

Termini de presentació

1 mes des que es formalitze l'acte subjecte a gravamen

Models de presentació

 • Model 610: Pagament en metàl·lic substitutiu dels efectes timbrats per AJD -documents mercantils per entitats autoritzades per a col·laborar en la recaptació i que hagen intervingut en la negociació o cobrament dels efectes
 • Model 615: Pagament en metàl·lic substitutiu dels efectes timbrats per AJD -documents mercantils per comerciants minoristes que emeten documents amb acció canviària aparellada
 • Model 630: Pagament en metàl·lic obligatori per a lletres de canvi expedides en la Comunitat Valenciana amb quotes superiors a 192.393,87 € i de lletres de canvi expedides a l'estranger amb primera forqueta resident en la Comunitat Valenciana

On he de presentar?

Consulte la pàgina principal de l'Impost on podrà consultar les regles que determinen on ha de presentar la seua autoliquidació. 

Procediments

 

Documents notarials

 

 

Fet imposable

Es troben subjectes a aquesta modalitat les primeres còpies d'escriptura i actes notarials quan concórreguen les circumstàncies següents:
 • Tenen com a objecte quantitat o cosa avaluable
 • Contenen actes o contractes que són susceptibles d'inscriure's en els registres de la propietat, mercantil, propietat industrial o béns mobles
 • Es tracte d'actes o contractes no subjectes ni a la modalitat *TPO, US ni a l'Impost sobre Successions i Donacions

Subjecte passiu

Persona adquirent del bé o dret. En defecte d'això, els qui insten o sol·liciten els documents notarials o aquelles en interés dels quals s'expedeixen.
 
Quan es tracta d'escriptura de constitució de préstec amb garantia hipotecària formalitzades a partir del 10/11/2018, el subjecte passiu és el prestador.

Meritació

Dia en què es formalitza l'acte subjecte a gravamen

Base imposable

Valor declarat, sense perjudici de la comprovació administrativa.
No obstant això, ha de tindre en compte que regeixen determinades normes de valoració que haurà de consultar en la normativa:
 • Préstecs amb garantia: import de l'obligació o capital garantit, les sumes que s'asseguren per interessos, indemnitzacions, penes per incompliment i conceptes anàlegs. Si no consta expressament l'import de la quantitat garantida, es prenen 3 anys d'interessos per al càlcul de la quantitat garantida per aquest concepte.
 • Declaració d'obra nova: cost de l'obra nova que es declara
 • Divisió horitzontal: valor real del cost de l'obra nova més el valor real del terrenys
 • Segregació, agregació i agrupació de finques:
  • Valor de la finca segregada
  • Valor de la finca agregada sempre que no supere 1/5 de la superfície de la major (en cas contrari, seria agrupació)
  • Agrupació: valor resultant de les finques agrupades
 • Transmissió subjecta a IVA: preu consignat en l'escriptura sense incloure l'import pagat en concepte d'IVA

Tipus de gravamen

 • Tipus general: 1,5%
 • Altres tipus:
  • 0,1%
   • Primeres còpies d'escriptures d'adquisició d'habitatge habitual
   • Determinats documents relacionats amb les societats de garantia recíproca, el Institut Valencià de Finances i els fons sense personalitat jurídica
  • 2%
   • En els casos de renúncia a l'exempció en IVA
   • Primeres còpies d'escriptura i actes notarials que formalitzen prestem o crèdits hipotecaris quan el subjecte passiu és el prestador

Deute tributari

Serà el resultat d'aplicar el tipus impositiu sobre la base liquidable. Recorde l'existència de bonificacions que pot consultar en l'apartat de Beneficis Fiscals.

Termini de presentació

1 mes des del dia en què es formalitze l'acte subjecte a gravamen

Model de presentació

Model 600

On he de presentar?

Consulte la pàgina principal de l'Impost on podrà consultar les regles que determinen on ha de presentar la seua autoliquidació.

Especialitats

Els documents notarials s'estendran, necessàriament, en paper timbrat. 

Procediment Pot obtindre més informació del procediment ací.