Visualització de contingut web

Pas 1: Emplenament i pagament del model 620

Per a l'emplenament del model és necessari entrar amb un certificat digital o DNI electrònic.

Cal observar que es distingixen dos tipologies d'autoliquidació en funció del tipus de vehicle objecte de transmissió, que determina la seua forma de presentació una vegada emplenat el model 620:

A.- Quota Fixa:

En el cas d'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, exclosos els qualificats com a vehicles històrics.
(Són distingibles en l'emplenament del model, perquè la casella 86-Tipus Impositiu pren valor 0).

En este cas, es genera l'autoliquidació mitjançant els següents passos:

 1. Generar esborrany

 2. Obtindre document i imprimir

 3. Pagar (si no és exempta)

 4. I obtindre el justificant de pagament, generat i imprés (si no és exempta)

  Pas 1.4 Model 620. Justificant de pagament

 

Pot presentar-se directament en la Prefectura de Trànsit corresponent, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca justificant de presentació de l'impost.

 • En cas de ser de quota fixa i NO exempta, cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació emplenat i el justificant de pagament.
 • En cas de ser de quota fixa i exempta, només cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació emplenat.

És a dir, no és necessari realitzar el pas 2.

 

B.- No Quota Fixa:

En la resta de casos, haurà de comptar amb el justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, per la qual cosa, a més de l'emplenament, càlcul, generació, impressió, i pagament indicats en el punt anterior, ha de realitzar la presentació davant l'administració tributària, ja siga:

 • De forma presencial: pot sol·licitar cita prèvia.
 • De forma telemàtica: Pas 2 del procés.

 

Accés a confecció en línia del model 620 (Per a l'emplenament del model és necessari entrar amb un certificat digital o DNI electrònic)

Instruccions, documentació addicional i informació del procediment

 

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació Telemàtica

Este pas es realitza de forma telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.
 • Pot ser presentat per:
  • El comprador del vehicle: en este cas en el model emplenat en el pas 1, el comprador (casella 5) i el presentador (casella 33) han de ser coincidents, i el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma ha de ser el del comprador.
  • Per un representant:
   • En este cas en el model emplenat en el pas 1, el comprador (casella 5) i el presentador (casella 33) no són coincidents, i el certificat amb el qual s'accedeix ha de ser el del representant, que coincidirà amb la casella 33.
   • Ha de constar en el registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), l'adhesió sol·licitada pel presentador, o la representació atorgada pel comprador al representant en el tràmit "Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles)". Més informació.
 • Si ja s'ha realitzat el pagament de l'autoliquidació a través de la plataforma de pagaments de la Generalitat Valenciana, o si ha pagat en el banc (per finestreta o banca electrònica) i han transcorregut almenys 2 dies, serà detectat i no se li sol·licitarà el pagament d'esta.

Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.

 • Si és una embarcació, s'haurà d'aportar:
  • Contracte de compravenda.
  • Document de característiques tècniques de l'embarcació. (Original i còpia del Rol o document expedit en la Comandància de Marina en el qual consten les característiques tècniques de l'embarcació).
 • Si és per a vehicles i ciclomotors:
  • Contracte de compravenda.
  • Permís de Circulació del vehicle. En defecte d'això, es podrà acompanyar informe de la Prefectura Provincial de Trànsit, en el cas de vehicles, o original i còpia de l'alta de l'Ajuntament, en el cas de ciclomotors no matriculats.
  • Targeta d'inspecció tècnica del vehicle. Obligatori només si el vehicle no s'ha trobat en la Base de dades de la Direcció General de Trànsit. (Plaques Verdes, vehicles d'importació, etc.).

Per a presentar ha de:

 1. Accedir mitjançant certificat digital.

  Pas 2.1 Model 620. Assistent de tramitació. Accedir mitjançant certificat digital

 2. Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

  Pas 2.2 Model 620. Introduir número de document generat i un correu electrònic d'avís

 3. Aportar la documentació sol·licitada.

  Pas 2.3 Model 620. Aportar documentació

 4. Realitzar el pagament de la taxa en cas de no ser exempta. Este pas no apareixerà si ja ha realitzat el pagament prèviament mitjançant la passarel·la de pagaments de la Generalitat Valenciana, o bé ha pagat en el banc (per finestreta o banca electrònica) i han transcorregut almenys 2 dies.

  Pas 2.4 Model 620. Realitzar pagament de les taxes

 5. Presentar.

  Pas 2.5 Model 620. Registrar la sol·licitud

 6. Obtindre el justificant de realització del tràmit.

  Pas 2.6 Model 620. Obtindre justificant del tràmit

 7. Una vegada processada la petició, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

  Pas 2.7 Model 620. Correu indicant que el resultat està depositat en la Carpeta Ciutadana

 8. En la carpeta ciutadana del comprador (i del representant si n'hi haguera) trobarà:
  • Si el processament de la petició ha sigut correcte.
   • L'autoliquidació.
   • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
   • Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.
   • Justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.
  • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte.
   • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
   • Detall de l'error perquè puga esmenar-lo.

  Pas 2.8 Model 620. Carpeta Ciutadana. Accedir mitjançant certificat digital

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències