Visualització de contingut web

Pas 1: Emplenament i pagament del model 600

Com a primer pas, ha d'accedir a l'aplicació per a l'emplenament del model 600 de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i emplenar el model, per a en l'última pantalla d'este:

 1. Generar l'autoliquidació:

  Pas 1.1 Model 600. Generar Autoliquidació

 2. Descarregar l'autoliquidació:

  Pas 1.2 Model 600. Descarregar Autoliquidació

 3. Si l'autoliquidació no és exempta (Casella 112 diferent de 0), haurà d'ingressar l'import. Per a això disposa de tres possibilitats:
  • Ingressar a través de les entitats col·laboradores financeres conveniades amb la Generalitat Valenciana, de manera presencial o mitjançant banca electrònica (On i com puc pagar).
  • O ingressar a través de l'aplicació de pagament de la Generalitat Valenciana, mitjançant:
   • Pagament amb targeta.
   • Càrrec en compte. (Comptes amb un sol titular).

    Pas 1.3 Model 600. Pagar Autoliquidació a través de l'aplicació de pagament de la Generalitat Valenciana

    Pas 1.3.1 Model 600. Triar forma de pagament

  • O bé, posteriorment, ingressar a través de l'aplicació de pagament de la Generalitat Valenciana, durant el procés de presentació telemàtica de l'autoliquidació.
 4. Presentar. Per a la presentació, disposa de dues opcions:

Accés a l'aplicació de confecció en línia del model 600

Instruccions del model 600

 

Visualització de contingut web

Pas 2: Presentació telemàtica model 600

Este pas es realitza de manera telemàtica, i amb les següents característiques a tindre en compte.

 • És necessari l'ús de certificat digital.
 • Ha de ser presentat per:
  • El subjecte passiu, per la qual cosa en el model emplenat en el pas 1, el subjecte passiu (casella 5) i el presentador (casella 33), han de ser coincidents. En aquest cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del subjecte passiu.
  • El representant:
   • Pel que en el model emplenat en el pas 1, el subjecte passiu (casella 5) i el presentador (casella 33), no seran coincidents. En aquest cas el certificat amb el qual s'accedeix a la plataforma serà el del representant i ha de coincidir amb el de la casella 33.
   • Ha de constar en el registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), l'adhesió sol·licitada pel presentador o la representació atorgada pel comprador al representant en el tràmit d'"Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Transmisiones Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles)". Més informació.
 • Si ja s'ha realitzat el pagament de l'autoliquidació a través de la plataforma de pagaments de la Generalitat Valenciana, o si ha pagat en el banc (per finestreta o banca electrònica) i han transcorregut almenys 2 dies, serà detectat i no se li sol·licitarà el pagament d'esta.
 • Ha de tindre preparada la documentació en format digital per a aportar-la.
  1. És obligatòria l'aportació de l'original i còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost. No obstant això, no és obligatòria l'aportació del document notarial (Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions).
  2. En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta.
  3. Certificació cadastral corresponent a l'any de la transmissió de cadascun dels béns immobles inclosos en la transmissió, si no estiguera protocolitzada en el document notarial.
  4. En els supòsits de consolidació del domini:
   • Còpia del document on es va produir el desmembrament del domini.
   • Autorització emplenada per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, en defecte d'això, còpia del NIF o NIE d'este.
   • En el cas que l'usdefruit s'haguera extingit per defunció de l'usufructuari, s'adjuntarà original i còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.
  5. En el cas de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu desballestament, a les quals es refereix l'apartat tres de l'article catorze ter de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, l'autoliquidació s'ha d'acompanyar d'una declaració de l'obligat tributari en la qual es continga una relació dels béns adquirits, incloent, per cada bé, la seua descripció, la data d'adquisició, la identificació del transmitent i la contraprestació, en euros, satisfeta per l'adquisició. Quan l'activitat desenvolupada per l'adquirent exigisca la gestió de llibres o registres oficials en els quals s'incloguen les operacions que hagen de ser incloses en l'autoliquidació agregada, la declaració anterior se substituirà per la còpia, presentada amb l'original per a la seua compulsa, de les fulles corresponents d'estos llibres o registres o dels comunicats o llistats informàtics que els puguen substituir, de conformitat amb la normativa reguladora d'aquells.


Per a presentar ha de:

 1. Accedir mitjançant certificat digital.

  Pas 2.1 Model 600. Assistent de tramitació. Accedir mitjançant certificat digital

 2. Introduir el número de document generat, i un correu electrònic d'avís per a quan el resultat de la tramitació siga depositat en la carpeta ciutadana.

  Pas 2.2 Model 600. Introduir número de document generat i un correu electrònic d'avís

 3. Aportar la documentació corresponent a l'operació.

  Pas 2.3 Model 600. Aportar documentació

 4. Realitzar el pagament de la taxa en cas de no ser exempta. Este pas no apareixerà si ja ha realitzat el pagament prèviament mitjançant la passarel·la de pagaments de la Generalitat Valenciana, o bé ha pagat en el banc (per finestreta o banca electrònica) i han transcorregut almenys 2 dies.

  Pas 2.4 Model 600. Realitzar pagament de les taxes

 5. Presentar.

  Pas 2.5 Model 600. Registrar la sol·licitud

 6. Obtindre el justificant de realització del tràmit.

  Pas 2.6 Model 600. Obtindre justificant del tràmit

 7. Una vegada processada la petició, rebrà un correu electrònic indicant que el resultat està depositat en la carpeta ciutadana.

  Pas 2.7 Model 600. Correu indicant que el resultat està depositat en la Carpeta Ciutadana

 8. En la carpeta ciutadana del presentador trobarà:
  • Si el processament de la petició ha sigut correcte:
   • L'autoliquidació.
   • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
   • Justificant de pagament, si el mateix ha sigut realitzat durant el procés de presentació.
   • Justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat.
  • Si el processament de la petició ha sigut incorrecte:
   • Justificant de presentació en la plataforma de tramitació.
   • Detall dels errors per a que puga esmenar-ho.

  Pas 2.8 Model 600. Carpeta Ciutadana. Accedir mitjançant certificat digital

 

 

Accés a la plataforma de tramitació

Accés a la Carpeta Ciutadana

Visualització de contingut web

Contacte assistència tècnica/incidències