Affichage de contenus web

¿Què és el registre de representants?

L'objectiu del Registre de Representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic d'igual forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

L'existència d'aquest registre permet que els procediments administratius que, d'acord amb la legislació sobre administració electrònica es poden realitzar de manera electrònica, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'unes altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minvament de la possibilitat de ser representat per via electrònica d'igual forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.                

Mes informació..

Affichage de contenus web

¿Com atorgue la representació al meu representant?

1.- La representació l'atorga el representat al representant. Per a això, el representat ha d'accedir amb certificat digital al registre de representants.


2.- Una vegada ha accedit amb certificat digital, ha de seleccionar "Qui em representa" i posteriorment "Donar d'alta una representació". 

3.- Haurà d'emplenar les dades del representant, el període de vigència de la representació (amb indicació de capacitat de signatura), i seleccionar l'abast "Parcial". 

4.- Haurà de buscar "per procediment", el procediment per al qual desitja atorgar la representació.


Procediments Disponibles:

Procedimient

Buscar per

12- Confecció i presentació model 620 (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat vehicles)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

15411- Confecció i presentació model 600 (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
1621- Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

 


 

5.- Finalment deurà, "Acceptar i tornar". 

I autoritzar.