Càlcul del VALOR REAL per a béns immobles de naturalesa urbana per aplicació de l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, General Tributària (simulador)

Cálculo del valor de inmuebles de naturaleza urbana (para devengos entre 01/01/2013 y 31/12/2021)

Cálculo del valor de inmuebles de naturaleza urbana (para devengos entre 01/01/2013 y 31/12/2021)

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2021

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2020

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2019

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2018

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2017

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2016

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2015

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2014

Coeficientes aplicables al valor catastral para devengos 2013