Web Content Display

¿Què és el registre de representants?

L'objectiu del Registre de Representants és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic d'igual forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

L'existència d'aquest registre permet que els procediments administratius que, d'acord amb la legislació sobre administració electrònica es poden realitzar de manera electrònica, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'unes altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minvament de la possibilitat de ser representat per via electrònica d'igual forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.                

Mes informació.

Hi ha dos formes de obtindre representació:

Web Content Display

¿Com atorgue la representació al meu representant?

1.- La representació l'atorga el representat al representant. Per a això, el representat ha d'accedir amb certificat digital al registre de representants.


identificació accv

2.- Una vegada ha accedit amb certificat digital, ha de seleccionar "Qui em representa" i posteriorment "Donar d'alta una representació".


listado representación
 

3.- Haurà d'emplenar les dades del representant, el període de vigència de la representació (amb indicació de capacitat de signatura), i seleccionar l'abast "Parcial".


alta representación
 

4.- Haurà de buscar "per procediment", el procediment per al qual desitja atorgar la representació.


Procediments Disponibles:

Procedimient

Buscar per

10- Declaració model 650 - (Successions)

Impuesto sobre Sucesiones

12- Declaració model 620 (Compravenda de vehícles)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

15411- Declaració model 600 - (Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
1621- Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries Sol·licitud del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries.
22159- Declaració informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles Declaració informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles (ITPYAJD)
20152- Cens i notificacions electròniques d'actuacions i procediments de l'ATV Notificació electrònica Agència Tributària Valenciana (ATV)

 

listado procedimientos
 

5.- Finalment deurà, "Acceptar i tornar".


aceptació alta
 

I autoritzar.


alta correcta
 

Web Content Display

Representació mitjançant conveni de col·laboració

  1. Els col·legis, associacions professionals i entitats que han subscrit conveni de col·laboració ha de designar administrador de la plataforma i comunicar-ho a l'ATV, que els confirmarà l'alta per correu electrònic.
  2. El col·legiat, associat o membre de l'entitat interessat, ja siguen persones físiques o jurídiques, haurà de sol·licitar al seu col·legi, associació professional o entitat l'alta en el registre electrònic de representants mitjançant la presentació del model d'adhesió emplenat.
  3. L'administrador de la plataforma haurà de donar d'alta als col·legiats, associats o membres que l'hagen sol·licitat en el Conveni (manual d'alta).
  4. A partir d'aquest moment, els col·legiats, associats o membres podran tramitar telemàticament tant per la plataforma Sar@-5 com la de tramitació electrònica individual (e-Sirca).