Comprovació de valor per l'art. 57.1.b) de la Llei 58/2003, General Tributària, per aplicació d'un coeficient multiplicador al valor cadastral

Comprovació de valor per l'art. 57.1.b de la Llei 58/2003, general tributària, per aplicació d'un coeficient multiplicador al valor cadastral

Càlcul del VALOR REAL

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR per a meritacions 2019

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR per a meritacions 2018

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR per a meritacions 2017

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR REAL per a meritacions 2016

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR REAL per a meritacions 2015

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR REAL per a meritacions 2014

Coeficients aplicables al valor cadastral per a obtindre el VALOR REAL per a meritacions 2013