Visualització de contingut web

Altres procediments

Model 722 - Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Model 746 - Consulta tributària

Model 748 - Sol·licitud d'informació en el supòsit de desqualificació d'habitatges protegits

Model 749 - Sol·licitud d'interposició de recurs de reposició

Model 750 - Sol·licitud d'inici de procediment de taxació pericial contradictòria

Model 751 - Sol·licitud de suspensió

Model 753 - Sol·licitud de rectificació d'autoliquidació

Model 756 - Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts/rectificació d'autoliquidacions

Sol·licitud de valoració de béns immobles a l'empara de l'art. 90 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre